Barnetegning av Fiona og kjæresten

Vurdering og dokumentasjon av språk og språkmiljø

Gjennom arbeid med pakken får barnehagepersonalet kunnskap og erfaring med ulike former for kartlegging og dokumentasjon av barns språkutvikling og -miljø. Pakken viser hvordan personalet kan støtte barns språklæring gjennom kartlegging, observasjon og dokumentasjon.

Målet med denne pakken er å utvikle og styrke barnehagens daglige arbeid med vurdering og dokumentasjon av barns språk og språkmiljø.

Gjennom arbeid med pakken får personalet:

 • Økt kunnskap om vurdering av barns språk og språkmiljø.
   
 • Erfaringer med ulike måter å observere og dokumentere barns språkutvikling og språkmiljø.
   
 • Et faglig grunnlag for å ta informerte valg i arbeidet med observasjon, vurdering og dokumentasjon av barns språk og språkmiljø.

 

Vi takker Ragnhild Lenes (Universitetet i Stavanger, nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning), Johanna Birkeland (Høgskolen på Vestlandet) og Kirsten M. Bjerkan (Statped) for grundig og kritisk lesing av fagtekster, refleksjonsoppgaver og praksisoppdrag.

Image
Figur - "Viftemodell"

Kompetanseutviklingspakken har tre kjernekomponenter fordelt på ni økter

Vurdering:

 • Systematisk språkarbeid, barns språkutvikling og språkmiljø
 • Kartlegging, vurdering og dokumentasjon
 • Dokumentasjon av observasjon
   

Ulike måter å observere og dokumentere:

 • Barns deltakelse
 • Voksenstyrte aktiviteter – observasjon og dokumentasjon
 • Dynamisk kartlegging
   

Informerte valg:

 • Vurdering og dokumentasjon av språk og språkmiljø
 • Kartlegging og samarbeid med PPT
 • Observasjon av tidlige tegn på mulige lese- og skrivevansker
 • Videreføring

Systematisk språkarbeid, barns språkutvikling og språkmiljø

I denne økten skal dere reflektere over holdninger og praksis i deres barnehage knyttet til vurderinger av barns språk og språkmiljø.

58 min

Kartlegging, vurdering og dokumentasjon

For å kunne vurdere hvilke barn som kan ha behov for ekstra støtte og hjelp til språklig progresjon er det nødvendig å få kunnskap om barnas språk. Kunnskapen kan vi få fra dokumentasjon. I denne økten får dere reflektere over ulike typer dokumentasjon som kan ligge til grunn for vurderinger av barns språk og språkmiljø.

55 min

Dokumentasjon av observasjon

Det finnes ulike måter å hente inn informasjon på, og ulike måter å dokumentere observasjoner. Men hvem er dokumentasjonen til og hvilken funksjon skal det ha?

42 min

Foreldresamarbeid i arbeid med vurdering og dokumentasjon

Gjennom denne økta får personalet reflektere over føringer for barnehagens arbeid med vurdering og dokumentasjon av språk, hvilke rettigheter foreldre har i dette arbeidet, og hvordan involvering av foreldre kan ivaretas i praksis.

59 min

Barns deltakelse

I denne økten får dere reflektere over hvordan hverdagssituasjoner som for eksempel leken, kan være utgangspunkt for observasjon og dokumentasjon.

51 min

Voksenstyrte aktiviteter – observasjon og dokumentasjon

I denne økten skal dere se nærmere på hvordan strukturert observasjon kan brukes i barnehagens arbeid med barns språkutvikling og språkmiljø.

62 min

Videreføring

I denne økten skal dere arbeide sammen for å utvikle en felles framdriftsplan for barnehagens arbeid med Vurdering og dokumentasjon av barns språk og barnehagens språkmiljø.

60 min