Oppdrag: Dynamisk kartlegging

Her er oppdraget til neste økt. Bruk noen minutter til å sette dere inn i oppdraget. I starten av neste økt skal dere dele erfaringer fra oppdraget.

Ta utgangspunkt i dette sitatet fra fagteksten:

«I dynamisk kartlegging er fokus rettet mot barnet som subjekt, og det legges vekt på barnets muligheter for videre vekst og utviklingsmuligheter. Hensikten er å finne ut hva barnet mestrer for å kunne støtte barnet i den videre utviklingen. Dynamisk kartlegging er observasjoner som er ment å utføres i naturlige omgivelser og i dynamisk samspill med en voksen som kan vurdere hva slags støtte og hvor mye hjelp barnet trenger for mestring og utvikling. En slik tilnærming er basert på samspill, interaksjon og dialog mellom barnet og pedagogen som kartlegger».

  • Velg ut et verktøy eller en metode for observasjon/kartlegging som dere benytter i deres barnehage.
  • Observer barnegruppas i lek og samspill. Ha fokus på at observasjonen skal skje i naturlige omgivelser (jfr. helhetlige observasjoner).
  • Velg ut et barn som du ønsker å observere nærmere for å få bedre innsikt i barnets språklige kompetanse. Gjennomfør tre observasjoner/kartlegginger på et og samme barn ved å benytte en dynamisk tilnærming.

Noter refleksjoner fra oppdraget i notatarket under.