Oppdrag: Dokumentasjon av observasjon

Ta utgangspunkt i refleksjonene fra plenumsoppgaven om hvordan dere kan innhente informasjon om barns språk og språkmiljø. Velg en observasjonsmetode og prøv den ut i praksis. Skriv en oppsummering fra utprøvingen og gjør en vurdering av informasjonen du fikk gjennom denne metoden.

Reflekter over hvordan observasjonsmetoden du valgte kan bidra til å fremme språklig progresjon.