6 påstander: Systematisk språkarbeid, barns språkutvikling og språkmiljø

Her er 6 påstander – ingen av dem er feil. Bruk 15 min på å gjøre dere kjent med hverandres tanker rundt påstandene. Gjør følgende:

Leder skriver ut påstandene på papir. Det skal være ett ark pr. påstand. Les dem høyt og plasser dem på gulvet på ulike steder i rommet. (Påstandene kan lastes ned nederst på siden og skrives ut)

Personalet stiller seg med den påstanden som er viktigst for dem. når alle har funnet sin plass, spør leder en person i hver gruppe om hvorfor hun/han har valgt å stille seg nettopp her.

  • Det er viktig at vi tar bevisste valg hvorfor vi kartlegger og hva målet med kartlegging er
  • Det er viktig at vi observerer, vurderer og dokumenterer alle barns språkutvikling.
  • Dokumentasjon er viktig grunnlag for refleksjon og bidrar til utvikling av språkarbeidet.
  • Barns trivsel og allsidige utvikling må observeres og vurderes fortløpende for å kunne tilrettelegge tilbudet
  • Foreldre er en viktig informasjonskilde til vurdering av barns språk.
  • Både det «spesialpedagogiske perspektivet» og «allmennpedagogiske perspektivet er viktig for å gjøre en helhetlig vurdering av barns språk.