Film: Flerspråklige barn – Kartlegging av språk

I samarbeid mellom PPT og barnehager møtes eksperter fra to ulike arenaer. Barnehagen kjenner barna og språkmiljøet best, og PPT har spisskompetanse knyttet til språklige utfordringer og – vansker. PPT og Barnehagens kompetanse står i et gjensidighetsforhold, og når PPT involveres i vurdering av barns språk er de helt avhengig av barnehagens kunnskap og kompetanse. I den sammenheng er det gunstig å reflektere over hva PPT trenger å vite om språkmiljøet og om barna.

Når det kommer til å få informasjon om for eksempel flerspråklige barns språk kan dette være utfordrende for både PPT og barnehagen. Barns språk kommer til utrykk i samspill og forstås utfra den sosiale konteksten språket utrykkes i. For eksempel er det vanskelig å vurdere om et barn forstår ordet «sommerfugl» utelukkende ved å høre at barnet sier det. Å forstå ord handler også om å bruke det riktig og i relevant kontekst, noe som beror på en dypere forståelse enn bare merkelappen på ordet.

I denne filmen snakker Irmelin om hvordan vi må kartlegge barnas samlede språkkompetanse på en helhetlig måte.

Noter ned momenter du synes er viktige eller som du legger spesielt merke til i filmen.