Mosaikk av snakkebobler med ordene "Yes", "No" og "Maybe".

Oppstart

Introduksjon til Språkløyper for videregående opplæring. Målsetningen med denne introduksjonen er å bygge en felles forståelse av hva som ligger i begrepet grunnleggende ferdighet og hva det innebærer å være lese- og skrivelærer i egne fag. Vi vil se nærmere på hvordan lærere lærer av hverandre gjennom refleksjon og utforskende samtaler. I pakken Å være lese- og skrivelærer kan deltakerne reflektere over eksisterende praksis i lese- og skriveopplæringa ved skolen, for så å velge utviklingsområder.

Videregående

Sprakloyper.no består av gratis ressurser for kompetanseutvikling rettet mot barnehagepersonale og lærere på området språk, lesing og skriving. Ressursene er bygget opp med tanke på å brukes i profesjonsfaglige læringsfellesskap på arbeidsplassene, basert på forskning om hvordan et slikt arbeid kan føre til varig endring av praksis. Innholdet presenteres i en lett tilgjengelig form med tanke på at det skal kunne brukes i fellestid etter endt arbeidsdag.

Det faglige innholdet er også forskningsbasert, og det er laget i samarbeid med Statped, flere av de nasjonale sentrene, personale ved en rekke universiteter og høyskoler, samt mange barnehager og skoler.

Tema i ressursene er undervisning og utvikling av språk, lesing og skriving hos alle barn og elever. Et ekstra fokus rettet mot elever med lese- og skrivevansker, barn og elever med språkvansker eller stort læringspotensial, mot flerspråklige og mot gutter

Til hver ressurs finnes det en detaljert instruksjon om hvordan arbeidet kan gjennomføres – «Bruk av pakken».

Til rektor /styringsgruppe > >