Tre barn ser i bok som barnehagelærer holder opp foran dem

Språk og leseaktiviteter

Lesing og samtaler rundt bøker har stor verdi for barns språkutvikling, viser skandinavisk barnehageforsking. For å lykkes i arbeidet med barns språk er det avgjørende å implementere språk og leseaktiviteter i hverdagen.

Målet med denne kompetanseutviklingspakken er å styrke barnehagens daglige arbeid med barnas språklæring gjennom ulike leseaktiviteter.

Gjennom arbeid med kompetanseutviklingspakken får barnehagepersonalet:

 • økt kunnskap om barns språklæring
 • erfaringer med og kunnskap om hvordan ulike måter å lese på kan brukes som redskap i arbeidet med barnas språk
 • trygghet i pedagogiske valg for å lykkes med lesing for alle

 

Vi takker Cecilie Fodstad (Dronning Mauds Minne), Ove Bergersen (Universitetet i Stavanger), Anne Høigård (Barnespråk) og Magnhild Selås (Universitetet i Bergen) for grundig lesing og kritikk av fagtekster, refleksjonsoppgaver og praksisoppdrag. Vi vil også takke Norsk Lyd- og blindeskriftbibliotek for lydspor til fagtekster. Og vi takker Pål Roland (Læringsmiljøsenteret) for grunnleggende veiledning i utarbeidingen av den barnehagebaserte kompetanseutviklingen.

Image
Barnehagelærer har lesestund for fire barn

Kompetanseutviklingspakken har tre kjernekomponenter fordelt på ti økter:

Språklæring:

 • barns språkutvikling
 • språk og lesing


Ulike måter å lese på:

 • samtalen som arbeidsform
 • å lese flere ganger
 • å lese bilder
 • konkreter og ordforråd
 • å lese tekster med gjentakende mønster


Lesing for alle:

 • leselyst
 • leselogg
 • foreldresamarbeid

Barns språkutvikling

I økten Barns språkutvikling skal dere se nærmere på hvordan barnehagens språkmiljø påvirker barnas språklæring.

48 min

Språk og lesing

I økten Språk og lesing skal dere reflektere over hvilken verdi lesing av og samtaler rundt bøker har for barnas språkutvikling.

55 min

Samtalen som arbeidsform

I økten Samtalen som arbeidsform skal dere invitere barna til å snakke om sine egne observasjoner og tanker - med barneboka som utgangspunkt.

55 min

Å lese flere ganger

I økten Å lese flere ganger skal dere lese den samme boka om og om igjen for å utvide barnas språklige erfaringer og gi dem økt forståelse.

54 min

Å lese bilder

I økten Å lese bilder skal dere arbeide med bildene i barneboka som et utgangspunkt for barnas meningsskaping - og som et vekstpunkt for språklæring.

60 min

Å lese tekster med gjentakende mønster

I økten Å lese tekster med gjentakende mønster skal dere legge til rette for samlesing med de yngste barnehagebarna og tekstskaping med de eldre.

60 min

Leselogg

I økten Leselogg skal dere arbeide med å vurdere ulike måter å lese på, for å kunne tilpasse leseaktivitetene til både barnegruppa og det enkelte barnet.

57 min

Foreldresamarbeid

I økten Foreldresamarbeid skal dere legge en videre plan for å etablere en kultur for lesing for personalet, barna og foreldrene.

60 min