graduation-hatt på toppen av en bunke med bøker.

Studieforberedt

Hva slags opplæring kreves for at elevene i løpet av videregående skole kan bli studieforberedt og rustet til å møte akademiske arbeidskrav som lesing av store tekstmengder og produksjon av komplekse fagtekster? Vi ser nærmere på begreper som dybdelæring, faglige kompetanser, selvregulering og studentidentitet.

Kompetanseutviklingspakken gir kunnskap og verktøy til lærere med elever som planlegger høyere utdanning. I denne pakken undersøker vi begrepet studentforberedthet, og hvilke ferdigheter, egenskaper og kompetanser elevene bør utvikle i løpet av tiden på videregående skole for å mestre rollen som student. Vi ser på hvordan man som lærer kan støtte elevene i møte med store tekstmengder, og bygge bro med elevene i prosessen fra lesing av fagstoff til selv å produsere komplekse fagtekster. Videre diskuterer vi hvordan rike dybdelæringsoppgaver kan legge til rette for nettopp slike arbeidskrav som nevnt over, og hvordan elevene gjennom denne type oppgaver kan utvikle både faglig innsikt og relevante kompetanser, samt evne til selvregulert læring og faglig utholdenhet.

Pakken ivaretar kravet om tilpasset opplæring for alle, og dens endelige målgruppe er derfor samtlige elever i studieforberedende programmer. Ikke desto mindre legger den særlig vekt på tilrettelegging for elever med stort læringspotensial ettersom dette er elever det kan være vanskelig å tilpasse undervisningen for, og som derfor kan stå i fare for å bli underytere eller falle fra utdanningsløpet.

Image
studiemodell bilde

Sentrale spørsmål:

  • Hva rommer begrepet studieforberedt?
  • Hvordan utvikle faglige og personlige kompetanser ved hjelp av dybdelæring?
  • Hvordan tilpasse undervisningen for elever med stort læringspotensial?
  • Hvordan tilrettelegge for ulike type lesere i møte med store tekstmengder?
  • Hvordan veilede elever i omarbeiding av fagstoff til produksjon av egne fagtekster?
  • Hvordan støtte elevene i å bli aktører i egen læring?   
  • Hvordan utvikle studentidentitet

 

Pakken er uviklet av: Trine Mathiesen Gilje og Margunn Mossige, Lesesenteret.