Intervju: "Elever med stort læringspotensial - elevstemme"

I dette intervjuet forteller Raymond, 19 år, om hvordan han opplevde sin skolegang som elev med stort, men uforløst læringspotensial.

Etter å ha sett filmen skal dere kort samtale i par: Kjenner dere denne eleven igjen fra eget klasserom?