Å tilpasse oppdrag til seks ulike lesarprofilar: Prøv ut i praksis

Vel eitt av alternativa under, samarbeid i par eller små grupper:

  1. Tenke over kva for lesaprofilar du har i klassen, og lage eit undervisningsopplegg eller leseoppdrag som er tilpassa dei ulike profilane.

  2. Lag eit undervisningsopplegg eller leseoppdrag der du har særleg fokus på å tilpasse til ein av dei seks ulike lesarprofilane.

Erfaringsutveksling: 

Avtal når utprøvinga skal vere gjennomført, og finn eit tidspunkt til å utveksle erfaringar. Ta gjerne utgansgpunkt i spørsmåla under: 

  • Kva for lesarprofilar tilpassa du til, og kva for tilpasningar blei gjort?
  • Korleis opplevde du at lesarane sine behov blei ivaretatt gjennom opplegget?
  • Kva for justeringer gjer du til neste gong? 
Dei seks lesarprofilane kan ein lese meir om i:

Skaftun, A., & Solheim, O. J. (2014). Tilpasset leseopplæring i en sammensatt tekstkultur. I A. Skaftun, O. J. Solheim, & P. H. Uppstad (red.), Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet (s. 33 - 54). Oslo: Cappelen Damm.