Kilder i større skriveoppdrag: Diskusjon (2)

I fagteksten blir det framstilt to ulike skrivestrategiar når ein bruker kjelder. Diskuter i par eller små grupper: 

  • Kva fordelar og ulemper ser de ved dei to strategiane?
  • Har de erfaringar med å bruke liknande strategiar? Del gode tips med kvarandre.