To gutter på stabler av bokstaver, en solid stabel og en som raser

Lese- og skrivevansker 3. – 7. trinn

Dette skulle ha vært oppdaget mye tidligere! Ja, en del elever som strever med lesing og skriving blir oppdaget først senere i skoleløpet. Det trenger ikke nødvendigvis skyldes en «vent og se» holdning.

De fleste, som etter utprøving av tiltak og utredning får påvist dysleksi, har hatt utfordringer i begynneropplæringen. Jo lengre tid det tar før utfordringene oppdages, desto større blir ofte konsekvensene og sannsynligheten for at avstand i ferdigheter til resten av klassen øker.   

For elever som har dysleksi, er det kanskje ikke alltid realistisk å tenke at de skal kunne utvikle aldersadekvate ordavkodings- og staveferdighet. Men noen elever som har dysleksi kan, med riktig veiledning, faktisk oppnå funksjonell ordavkodingsferdighet.  

I arbeid med øktene i denne pakken får vi innblikk i hvordan man kan følge med på elevenes lese- og skriveutvikling og hvordan man kan legge til rette for at elever med lese- og skrivevansker får den støtten de trenger for å kunne utvikle seg som lesere og skrivere. 

Image
Illustrasjon der gutt sykler opp en trinnvis bakke der hvert trinn symboliserer leseutvikling

Sentrale spørsmål

  • Hva ligger i betegnelsen lese- og skrivevansker? 
  • Hva er kjennetegn på dysleksi? 
  • Hva blir viktig å vektlegge i arbeid med leseforståelse for elever som strever med avkoding? 
  • Hvordan vurdere og styrke elevers leseflyt?
  • Hvilke prinsipper er det som styrer staving? 
  • Hvordan tilpasse skriveopplæringen for elever som strever? 
  • Hvordan kan elever med skrivevansker bruke strategier og teknologi? 

 

Pakken er laget av: Edle Inga Bentsen, Åse Kathrine Gjestsen, Maya Joner, Margunn Mossige og Kristin Sunde, ved Lesesenteret.