To gutter på stabler av bokstaver, en solid stabel og en som raser

Lese- og skrivevansker 3. – 7. trinn

Dette skulle ha vært oppdaget mye tidligere! Ja, en del elever som strever med lesing og skriving blir oppdaget først senere i skoleløpet. Det trenger ikke nødvendigvis skyldes en «vent og se» holdning.

De fleste, som etter utprøving av tiltak og utredning får påvist dysleksi, har hatt utfordringer i begynneropplæringen. Jo lengre tid det tar før utfordringene oppdages, desto større blir ofte konsekvensene og sannsynligheten for at avstand i ferdigheter til resten av klassen øker.   

For elever som har dysleksi, er det kanskje ikke alltid realistisk å tenke at de skal kunne utvikle aldersadekvate ordavkodings- og staveferdighet. Men noen elever som har dysleksi kan, med riktig veiledning, faktisk oppnå funksjonell ordavkodingsferdighet.  

I arbeid med øktene i denne pakken får vi innblikk i hvordan man kan følge med på elevenes lese- og skriveutvikling og hvordan man kan legge til rette for at elever med lese- og skrivevansker får den støtten de trenger for å kunne utvikle seg som lesere og skrivere. 

Image
Illustrasjon der gutt sykler opp en trinnvis bakke der hvert trinn symboliserer leseutvikling

Sentrale spørsmål

  • Hva ligger i betegnelsen lese- og skrivevansker? 
  • Hva er kjennetegn på dysleksi? 
  • Hva blir viktig å vektlegge i arbeid med leseforståelse for elever som strever med avkoding? 
  • Hvordan vurdere og styrke elevers leseflyt?
  • Hvilke prinsipper er det som styrer staving? 
  • Hvordan tilpasse skriveopplæringen for elever som strever? 
  • Hvordan kan elever med skrivevansker bruke strategier og teknologi? 

 

Pakken er laget av: Edle Inga Bentsen, Åse Kathrine Gjestsen, Maya Joner, Margunn Mossige og Kristin Sunde, ved Lesesenteret. 

Hva er lese- og skrivevansker?

Økta har fokus på hvordan lese- og skrivevansker kan arte seg på ulike trinn i skoleløpet. Målet med økta er å få kunnskap om hvordan man kan fange opp særtrekk ved elevenes lesing og skriving, som kan indikere lese- og skrivevansker.

58 min

Avkodings- og staveutviklingen

Formålet med økten er å bidra til kunnskap om utvikling av ordavkodings- og staveferdighet. Kunnskap om dette er nødvendig for å drive god lese- og skriveopplæring generelt, og spesielt for å kunne følge med på elvenes utvikling, slik at elever som har forsinket utvikling blir fanget opp og fulgt opp.

60 min

Erfaringsdeling – Ordavkodings- og staveferdighet

I denne økten er formålet å bygge felles kunnskap og forståelse i personalgruppen. Det skjer når vi deler tanker og refleksjoner, og setter ord på observasjoner og erfaringer.

70 min

Leseforståelse og vansker med ordavkoding

I denne økten vises hvorfor elever med lese- og skrivevansker (dysleksi) også kan få vansker med leseforståelse, og hvordan tilrettelegge i undervisningen for å støtte leseforståelsen.

59 min

Stavevansker

Denne økten gir kunnskap om prinsippene som ligger til grunn for skriftspråket; det alfabetiske og det morfematiske prinsipp. Gjennom arbeid med egne elevtekster vil dere få innsikt i hva som er typiske stavefeil fra og med 3. klasse, og hvordan man kan jobbe for å utvikle elevenes staveferdigheter

58 min

Undervisning med fokus på skriveprosessen

I denne økta går vi gjennom et helt skriveforløp for en klasse. Alt som gjøres her vil være nyttig for alle elever, og spesielt nyttig for de som strever med skrivingen. Vi peker også på noen steder hvor elever med skrivevansker trenger individuell oppmerksomhet.

53 min

Skriveprosessen - erfaringsdeling og diskusjon

I denne økta deler dere erfaringer og resultater fra skriveundervisning, og tenker over hvilken plass rettskriving skal ha i undervisninga.

70 min