Casedrøfting 2 - Hva er lese- og skrivevansker?

De tre casene dere diskuterte i forkant av presentasjonen beskriver ulike trekk ved elevers lesing og skriving som kan indikere lese- og skrivevansker, men vanskene kommer til uttrykk på ulike måter.

  • Nyanser første casedrøfting på grunnlag av presentasjonen og de vedlagte listene Momenter som kan benyttes i observasjon av høytlesing og Momenter som kan benyttes i observasjon og vurdering av elevers stave- og skriveferdigheter.
  • Diskuter hva som eventuelt bør undersøkes/kartlegges videre.