Prøv ut i praksis: Avkodings- og staveutviklingen

Observasjon av elevenes stave- og ordavkodingsferdighet.

Del 1: Orddiktat

I forkant: 

1. Lag en «hypotese» i forkant av diktaten.  

 • Hvor mange av elevene i klassen tror du klarer å stave følgende ord korrekt (se vedlegg nedenfor)?   
 • Skriv ned hvor mange og eventuelt hvilke ord du forventer at elevene klarer å stave riktig.   

2. Gjennomfør orddiktaten i klassen eller med noen utvalgte elever.   

(Obs! Orddiktatene er ikke standardisert eller normert, så resultatene sier ingenting om ferdigheter i forhold til alder etc. Resultatene er kun ment til bruk i arbeid med forståelse av stavestrategier og staveutvikling.)

 

Etterarbeid: 

 1. Gjenspeilte resultatene det du hadde forventet i forkant av diktaten?   
 2. Velg de to diktatene med færrest riktige ord og beskriv:   
 • Hvilke(n) stavestrategi(er) mestrer elevene?  
 • Hva trenger disse elevene å lære for å kunne stave ordene korrekt?

Del 2: Observasjon av ordavkodingsferdighet 

 1. Velg ut to elever som du vil observere. Gjerne de to elevene som hadde færrest riktig på diktaten (del 1). 

 2. Finn en tilpasset tekst. Teksten bør være kort (5–10 linjer) og ny/ukjent for elevene. Det kan for eksempel være en tekst de skal ha i leselekse i løpet av uken, eller en annen tekst som er tilpasset elevenes alder/ferdighetsnivå.  

 3. Se gjennom teksten og lag hypoteser: 

  • Hvor mange ord tror du eleven klarer å lese riktig?  
  • Hvilke ord tror du vil være utfordrende å lese? 
  • Hvilke(n) ordavkodingsstrategi(er) tror du elevene vil benytte når de leser teksten? 
 4. Gjennomfør leseobservasjon ved å lytte til elevenes høytlesing og noter i observasjonsskjemaet (PDF-format). Ta vare på resultatene fra orddiktaten og leseobservasjonene slik at du kan dele erfaringer med kolleger på neste samling.    

 

Strategimatrise – til hjelp i vurdering av leseobsevasjon. (Matrisen nedenfor finnes også i vedlegget «Observasjonsskjema».)

Image
Strategimatrise

(Strategimatrisen og observasjonsskjema er ikke standardisert og er heller ikke utfyllende,  men kan være til hjelp i vurdering etter gjennomført leseobservasjon.)

Forslag til videre lesing: 

 • Lesesenteret (2013). Lesesenterets staveprøve. Stavanger. Universitetet i Stavanger, Lesesenteret 
 • Skaathun, A. (2000) Den normale staveutviklingen. Stavanger: Høgskolen i Stavanger, senter for leseforskning.  
 • Skaathun, A. (1993) Den normale leseutviklingen. Stavanger: Høgskolen i Stavanger, senter for Leseforskning