Diskusjon: Avkodings- og staveutviklingen – 2

Del tanker og diskuter hvordan dere forstår innholdet i filmen. Ta gjerne utgangspunkt i følgende spørsmål: 

  • Hva betyr det at læringsprosessen er en vekselvirkning mellom helhet og del? 
  • Hvordan vil du beskrive en som har sikker ordavkodings- og staveferdighet?  
  • Tenk på en elev dere kjenner som strever med lesing og skriving. Hvilken kunnskap om ordenes byggesteiner tenker dere eleven kanskje mangler?