Erfaringsdeling: Observasjon av stave- og leseferdighet

Dere har gjennomført en leseobservasjon og en diktat. Her skal dere dele observasjoner og erfaringer fra disse gjennomføringene. Del i små grupper, gjerne på tvers av trinn.

1. Leseobservasjon

Velg notatene til fra en av leseobservasjonene og beskriv for hverandre: 

 • Hvilke(n) ordavkodingsstrategi(er) benyttet elevene? 
 • Hvordan fungerte ordavkodingsstrategien(e)? 
  • Hvordan var lesetempo og flyt? 
  • Hadde eleven mange feillesinger? 
  • Hvilke ord var utfordrende å lese? 
  • Var eleven usikker på enkeltbokstaver? 
  • Hvilke ord eller stavemønster var utfordrende? 

2. Diktat

Velg orddiktaten til samme eleven som ble diskutert i punktet om leseobservasjon. Se på hverandres orddiktater og diskuter: 

 • Hvilke(n) stavestrategi(er) mestrer eleven? 
 • Hva trenger eleven å lære for å kunne stave ordene korrekt? 

Bruk gjerne de faglige begrepene fra dokumentet «Strategimatrise - til hjelp i vurderingen» i diskusjonene, fra økt 2. 

3. Refleksjon over avkoding og staving

Sammenhold observasjonsnotatene fra høytlesing med notatene fra diktaten: 

 • Bruker eleven samme strategier i staving og avkoding? 
 • Hvordan kan resultatene fra diktaten gi informasjon som belyser elevens ordavkodingsstrategi?
  • Har eleven utfordringer på de samme områdene i staving som i ordavkoding? 
 • Hva tenker dere at eleven trenger mer kunnskap om/trening i? 
 • Hva bør vektlegges i undervisning/tiltak? 
 • Hvis ordavkodings- og staveferdighetene til eleven er forsinket (at de ligger etter resten av klassen i utvikling), hva kan gjøres for at eleven skal «ta igjen» avstanden til resten av klassen? 
 • Diskuter mulighetene for å organisere tiltak på tvers av trinn (f.eks. lese- og stavekurs). 
 • Hvilke økter i denne arbeidspakken kan det være aktuelt å arbeide med for å kunne legge til rette for elevens videre utvikling? 

 

Tips til faglitteratur og fagressurser: