Bruk av pakken: Lese- og skrivevansker 3.-7. trinn

Til deg som skal lede arbeidet med denne kompetanseutviklingspakken 

Forberedelse

For deg eller dere som skal lede arbeidet på skolen, er planlegging en nøkkelfaktor. Generelt er det viktig å skaffe seg oversikt over innholdet i tema som helhet og spesielt innholdet i enkeltøkter, før dere går i gang. Øktene inneholder ulike øktelementer som innledende oppgaver, faglige presentasjoner, refleksjonsoppgaver m.m.  Det er lurt å sette seg inn i øktelementene i forkant, og kanskje ta utskrift av dokumentene dere skal arbeide med til lærerne. 

Enkelte ganger kan det være en fordel om lærerne har skrevet ut og lest teksten før arbeidet med økten.

Øktelementer

De fleste øktene starter med en innledende oppgave for at lærerne skal kople på førforståelsen sin før de ser filmene. For eksempel starter økt 1, Hva er lese- og skrivevansker, med tre case-beskrivelser. 

Øktene inneholder faglige presentasjoner og oppgaver til diskusjon og refleksjon. Vi har lagt innholdet i noen av disse ut som tekstfiler. Det er en stor fordel om disse blir skrevet ut på papir, slik at lærerne kan notere i tekstene.  

«Forslag til videre arbeid» kan innebære oppdrag som utprøving eller observasjon i klasserommet. I økt 2, Avkodings- og staveutviklingen, ligger det et oppdrag som må gjøres for å få utbytte av økt 3.  

I økt 7, 8 og 9 brukes det tekst som må skrives ut på forhånd eller være tilgjengelig på lærernes datamaskiner.  

Dere må beregne tid til at alle får gjennomført oppdraget før neste samling.  Vi anbefaler at dere legger inn mellomøkter der lærerne får anledning til å dele, reflektere og drøfte erfaringer med oppdraget, før dere går i gang med neste økt i pakken.

Organisering

Det er satt av tid til diskusjon parvis og/eller i mindre grupper. Det er lurt å tenke gjennom gruppeinndeling i forkant. Det er også en fordel med en kort oppsummering fra hvert par eller hver gruppe før dere går videre til neste element i økta. 

Økt 2 Kunnskapsutvikling gjennom samtaler i Startpakken (gammel versjon) til Språkløyper kan være til hjelp i forberedning og gjennomføring av diskusjonsoppgavene. 

Tidsangivelsene i øktene er veiledende.

Oversikt over kompetanseutviklingspakken med kommentarer: 

Økt 1: Hva er lese og skrivevansker? 

Økt 2: Avkodings- og staveutviklingen 

Mellom økt 2 og 3 er det et oppdrag læreren må utføre for å kunne arbeide med økt 3 

Økt 3: Erfaringsdeling etter oppdrag om staving og avkoding 

I økta ligger det lenker til to filmer som kan brukes etter behov (Faktorer som kan påvirke ordavkodings- og staveferdighet. Del 1 og del 2) (Lenke kommer)

Økt 4: Leseforståelse hos elever som har ordavkodingsvansker

Økt 5: Staving 3.-7. trinn

(Faktorer som kan påvirke ordavkodings- og staveferdighet. Del 1 og del 2) (Lenke kommer)

  • Lærerne må ha med seg en elevtekst skrevet av en elev på 3. - 7. tinn som strever med å stave.  
  • På forhånd må det skrives ut til lærerne: Staveskjema 3. - 7. trinn

Økt 6: Vansker med tekstproduksjon

På forhånd må det skrives ut til alle lærerne:  

 

Økt 7: Skriveundervisning med fokus på skriveprosessen

På forhånd må det skrives ut til alle lærerne:   

Økt 8: Skriveprosessen - erfaringsdeling og diskusjon 

I første del foreslår vi en organisering. I øktelement 3 må dere selv lage en organisering som passer: Arbeid og diskusjon i plenum, på trinn eller i faggrupper.

På forhånd må det skrives ut til alle lærerne  

  • Hva med rettskrivinga?(PDF) 

Lærerne må også ha tilgang til LK20

 

---

Referanser til økt 5.

Anderson, R.C. (2013). Chapter: Role of the Reader`s Schema in Comprehension, Learning and Memory. In Alvermann, D.E., Unrau, N.J., & Ruddell, R.B. (Eds.). Theoretical Models and Processes of Reading (6th ed.).(pp. 476 - 488). Newark, DE: International Reading     

Elbro, C. (2007). Læsevanskeligheder. København: Gyldendal Uddannelse, 2007. Print. Seminarieserien. 

Cunningham, A. E. & Stanovich, K. E. (1991). Tracking the unique effects of print exposure in children: Associations with vocabulary, general knowledge, and spelling. Journal of Educational Psychology, 83(2), 264.               

Perfetti, C. A., & Hogaboam, T. (1975). Relationship between single word decoding and reading comprehension skill. Journal of Educational Psychology, .67(4), pp. doi:10.1037/h0077013

 

Referanser til økt 7, 8 og 9.

Arnbak, E., & Klint Petersen, D. (2016). Projekt It og Ordblindhed. København: DPU, Aarhus Universitet. 

Bandura, A. (1997). The Excercise of Control. New York: W.H. Freeman and Company. 

Berninger, V. W., Nielsen, K. H., Abbott, R. D., Wijsman, E., & Raskind, W. (2008). Writing problems in developmental dyslexia: Under-recognized and under-treated. Journal of School Psychology, 46(1), 1-21. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jsp.2006.11.008 

Berninger, V. W., Vaughan, K., Abbott, R. D., Begay, K., Coleman, K. B., Curtin, G., Graham, S. (2002). Teaching Spelling and Composing Alone and Together: Implications for the Simple View of Writing. Journal of Educational Psychology, 94(2), 291-304.  

Guthrie, J. T., Wigfield, A., & Klauda, S. L. (2012). Adolescents' Engagament in Academic Literacy. Baltimore: University of Maryland. 

Graham, S., & Perin, D. (2007,b). Writing next. Effective strategies to improve writing of adolescents in middle and high schools In A. r. t. C. C. o. N. York (Ed.). New York: Alliance for Excellent Education. 

Mossige, M. (2010). Skrivetrappa: et elevhefte som lærer og elev bruker sammen ved underveisvurdering av skriving. Stavanger: Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. https://lesesenteret.uis.no/boeker-hefter-og-materiell/boeker-og-hefter/skrivetrappa-article86909-12686.html  

Mossige, M. (2014). Tredeling av skriveprosessen for bedre underveisvurdering. I T. Kringstad & T. Kvithyld (Eds.), Vurdering av skriving (pp. 29 - 40). Bergen: Fagbokforlaget. 

Mossige, M., Rønneberg, V., Johansson, C., Uppstad, P.H. & Torrance, M.  (upubl.) How sholud we support the writing of students with dyslexia in upper secondary school: Interviews and perspectives 

Muren, S. S. (2017). Vendepunkt. Fortellinger om å lykkes i skolen med en dysleksivanske. (masteroppgave), Universitetet i Stavanger, Stavanger. Hentet fra  http://hdl.handle.net/11250/2453474   

Peterson-Karlan. (2011). Technology to support writing by students with learning and academic disabilities: resent research trends and findings. Assistive technology outcomes and benefits, 7(1), 39 - 62.  

Scardamalia, M., & Bereiter, C. (1987). Knowledge telling and knowledge transforming in written composition. In S. Rosenberg (Ed.), Advances in applied psycholinguistics (Vol. 2, pp. 142 - 175). Cambridge: Cambridge University Press. 

Tops, W., Callens, M., Van Cauvenberghe, E., Adriaens, J., & Brysbaert, M. (2013). Beyond spelling: the writing skills of students with dyslexia in higher education. Reading & Writing, 26, 705 - 720. doi:10.1007/s11145-012-9387-2 

Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a Self-Regulated Learner: An Overview. Theory into Practice, 41(2), 64-70. 

 

Andre pakker i Språkløyper som kan være aktuelle: 

Forslag til videre lesing

Bråten, I. (2007) Leseforståelse Oslo: Cappelen
Dahle, A.E., Gabrielsen, N.N. Skaathun, A. (2015). Når skriftspråket blir utfordrende – utvikling, kartlegging og tiltak på begynnertrinnene. Stavanger: Lesesenteret
Elbro, C. (2007). Læsevanskeligheder. København: Gyldendal Uddannelse, 2007. Print. Seminarieserien.
Hagtvedt, Frost og Refsahl (2014) Den intensive leseopplæringen. Dialog og mestring når lesingen har låst seg. Oslo: Cappelen Damm Akademisk
Klinkenberg, Jan Erik (2016). Dysleksi – forebygging og tidlig intervensjon. Spesialpedagogikk 2/2016.
https://utdanningsforskning.no/artikler/dysleksi--forebygging-og-tidlig-intervensjon/
Lervaag, Monica M. (2017) Intensivt lesekurs – hvem, hvordan og hvorfor (og hvorfor ikke).
http://laeringsbloggen.com/intensivt-lesekurs-hvem-hvordan-og-hvorfor-og-hvorfor-ikke/
Lyster, S.A.H. (2019) Elever med lese- og skrivevansker. Hva vet vi? Hva gjør vi? Oslo: Cappelen Damm
Mossige, M. (2020) Lese- og skrivevansker. Teori og tiltak. Oslo: Pedlex.
Refsahl, V. (2012) Når lesing er vanskelig. Leseopplæring på grunnleggende nivåer for unge og voksne
Skaathun, A. (2013) Lesesenterets staveprøve. Stavanger: Lesesenteret
Skaathun, A. (2000) Den normale staveutviklingen. Stavanger: Høgskolen i Stavanger, senter for leseforskning.
Skaathun, A. (1993) Den normale leseutviklingen. Stavanger: Høgskolen i Stavanger, senter for Leseforskning
Viden om læsning. Vidensunivers: Ordblindhed