Case: Leseforståelse og vansker med ordavkoding

Les den korte fortellingen om “En leseøkt”, og diskuter så spørsmålene under: 

«En leseøkt»  

Elevene har fått i oppdrag å lese side 14 – 16 i læreboka og svare på spørsmål 1 – 8 i etterkant av lesingen. I før-lese-fasen har de i fellesskap tatt et BISON-overblikk på teksten. Deretter går elevene i gang med å lese med større eller mindre entusiasme, noen trenger støtte for å komme i gang. Etter hvert som de blir ferdige med teksten, går elevene løs på spørsmålene. Like før skoleklokka ringer rekker eleven som har utfordringer med avkoding hånda i været, og sier at han/hun ikke finner svaret på spørsmål nummer 2. Lærer spør; «har du lest teksten?». Lærer ser nærmere på spørsmålet, blar tilbake i teksten, peker på et avsnitt og sier; «hvis du leser her, finner du sannsynligvis svaret».  

  • Hvilket utbytte har eleven av lærerens veiledning?  
  • Hvilke spørsmål kunne lærer stilt eleven i stedet?  
  • Hva kunne vært annerledes? Diskuter dere fram til alternative scenarier, der leseoppdrag, målretting, førlesing, og bearbeidingsformer er mer læringsfremmende.