Jente som skriver.

Lese- og skrivevansker

Elever med lese- og skrivevansker kan klare seg godt i skolen med riktige tilpasninger og tiltak, noe alle elever har krav på. Det er derfor viktig at skolen og lærerne er klar over hvilke muligheter som finnes for tilrettelegging for denne gruppen, hvilke rettigheter elevene har, og hvilket ansvar hver enkelt lærer har for denne gruppen.

I denne pakken viser vi hvordan man kan gjenkjenne, forstå og veilede elever som strever med lesing og skriving. Målet med pakken er å gi lærerne redskaper til å identifisere elever som har lese- og skrivevansker, gi kjennskap til kartleggingsmateriell og rettigheter, og prøve ut lese- og skrivestrategier og lese- og skriveteknologi.

I pakken legges det vekt på den tilretteleggingen som gjøres av alle lærere innenfor rammene av den ordinære undervisningen. Helt til slutt kommer vi med råd om hva man skal gjøre dersom dette ikke strekker til.

I arbeidet med pakken har vi hatt stor hjelp av skoler og miljøer på Jylland med høy kompetanse i bruk av lese- og skriveteknologi for “ordblinde”, både hos elever og lærere; Tranbjergskolen i Århus, Kompetencecenter for læsning i Århus og VIA hf i Nørre Nissum. Derfor vil dere møte danske elever i øktene.

  • Hva er lese- og skrivevansker?
  • Hvordan identifisere elever med lese- og skrivevansker?
  • Hvordan planlegge og gjennomføre undervisning tilpasset elever med lese- og skrivevansker?
  • Hvordan kan lese- og skriveteknologi bidra til at elever med lese- og skrivevansker får et godt læringsutbytte og lykkes i utdannelsen?
  • Hvilke rettigheter har elever med lese- og skrivevansker?

 

Pakken er laget av: Julie Arntzen, Margunn Mossige, Solfrid Muren, Linda Refvik og Helle Bundgaard Svendsen.

5A - Skriving: teksten og skrivaren

Vel 5A eller 5B. Økt 5A rettar seg mot lærarar som har elevar på den nedste delen av karakterskalaen. Målet med økta er å styrke lærarane sine kunnskapar om kva som kan by på vanskar ved skriving, og korleis dei kan rettleie elevar som strevar.

60 min

5B - Skriving: teksten og skrivaren

Vel 5A eller 5B. Økt 5B rettar seg mot lærarar som har elevar midt på og på den øvste delen av karakterskalaen. Målet med økta er å styrke lærarane sine kunnskapar om kva som kan by på vanskar ved skriving, og korleis dei kan rettleie elevar som strevar.

65 min