Veien videre: Rettigheter og tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker

Vurder det tilbudet dere har på skolen til elever med lese- og skrivevansker, og pek på rom for forbedringer. 

Momenter for vurdering kan være:

  • Den ordinære undervisning
  • Tilgang til og opplæring i bruk av lese- og skriveteknologi
  • Skolens systemer for kartlegging
  • Tiltak ut over den vanlige tilretteleggingen i klasserommet, for de elevene som trenger det
  • Kontakt med PPT

 

Skriv forslag til forbedringer på post-it-lapper og klistre dem opp tematisk. Vi foreslår så at det gjøres en oppsummering i plenum, og en prioritering av mulige tiltak.

Gjennomfør noen tiltak dere har pekt på og prioritert i diskusjonen. Sett opp dato for evaluering av disse tiltakene.