Oppgave for neste gang: Hva er lese- og skrivevansker?

1. Observasjon:

  • Observer elever som du ser strever med lesing og skriving. Hvordan kommer vanskene til uttrykk? 

 

2. Samtal med en eller to av elevene du har observert. Forslag til spørsmål:

  • Hvilke tanker har du om egne lese- og skriveferdigheter?

  • Har du strategier/arbeidsmåter som hjelper deg?

  • Er det noe som fungerer godt for deg i min undervisning? Er det noe som kan gjøres annerledes? 

 

Ta notater fra observasjonen og samtalene, og ta dem med til neste samling.