Prøv ut i praksis: 5B - Skriving: teksten og skrivaren

Bruk den enkle skrivemodellen (under) i arbeid med ein tekst skriven av ein elev som strevar med skriving og/eller staving.

Image
Modell
  1. Finn ut kva eleven kan og nesten kan.
  2. Finn fram til utfordringar.
  3. Snakk med eleven om skriveprosessen og kontroller om hypotesane dine stemmer.
  4. Vurder kva du vil fatt i først når du skal rettleie eleven vidare.

Jobb to saman om kvar tekst og ta det de finn ut med til neste økt.

 

Alternativ i heil klasse:

Tredelt skriveoppgave som omtala i siste del av Mossige (2014), Tredeling av skriveprosessen for bedre underveisvurdering, sjå vedlegg.