Illustrasjon - elever står på en sky

Nasjonale prøver i lesing - ungdomstrinnet

Resultater fra nasjonale prøver kan og bør brukes aktivt i arbeidet med å utvikle elevenes leseferdigheter og tekstkompetanse. En forutsetning for dette er at flere faglærere på trinnet setter seg inn i prøven, studerer tekster og oppgaver og reflekterer sammen over elevenes resultater.

Nasjonale prøver er en del av Kvalitetsvurderingssystemet. Informasjon fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet. Resultatene på skole-, gruppe- og elevnivå gir et godt, men ikke uttømmende, bilde av elevenes grunnleggende ferdigheter og hva elevene mestrer og ikke mestrer. Informasjonen fra prøvene skal, sammen med annen informasjon om elevene, bidra til at skoleledere og lærere i fellesskap driver god skoleutvikling. 

Image
Illustrasjon - elever og lærer står på en stor oppslått bok

Sentrale spørsmål

  • Hva måler nasjonale prøver i lesing og hva blir ikke målt i prøvene?
  • Hvordan kan lærerkollegiet bruke prøvene som et utgangspunkt for å diskutere hva som kjennetegner god leseopplæring?
  • Hvordan kan lærerne bruke resultatene fra nasjonale prøver for å si noe om elevenes leseutfordringer?
  • Hvilke ressurser er tilgjengelig på PAS - Prøver og hvordan kan disse brukes for å fremme elevenes leseferdigheter?
  • Hvordan kan lærerkollegiet bruke tekster, oppgaver og resultater fra nasjonale prøver til å arbeide med lesing på tvers av fag?
  • Hvilken informasjon kan feilsvar gi oss?

 

Pakken er utviklet av: Morten Skar og Cecilie Weyergang (faglig ansvarlige), Trude Alfsvåg og Hildegunn Støle (pakkeansvarlige).