Illustrasjon av tre elever og en snakkeboble med bilde av en brennende borg, en helt og ei prinsesse på hest.

Utforsking av skjønnlitterære tekstar i norskfaget

Å utforske skjønnlitterære tekstar i lag med andre kan gje sterke leseopplevingar, også til dei elevane som ikkje sjølv veljar å lese.

I denne kompetanseutviklingspakka vert det presentert kunnskap om korleis utforskande arbeidsmåtar kan bidra til djupare forståing, og til at elevane styrkar si evne til nærlesing, refleksjon og kritiske tenking.  

Image
Illustrasjon av tre elever og en snakkeboble med bilde av en brennende borg, en helt og ei prinsesse på hest.

Sentrale spørsmål

  • Korleis jobbe med lesestimulering i skulen? 
  • Kva er fagspesifikke lesing i norskfaget? 
  • Kva skjer når me les skjønnlitteratur? 
  • Korleis gje støtte til litterære samtalar? 
  • Korleis utfordre elevane til å gå djupare inn i tekst? 

 

Pakken er laga av: Marit Aasen, Anne Håland og Monica Gundersen Mitchell, ved Lesesenteret.

Kartlegging av arbeid med skjønnlitterære tekstar

Som ein start på arbeidet med denne pakken skal me sjå nærmare på eigen praksis. Korleis jobbar de i dag med skjønnlitterære tekstar i norskundervisninga?

60 min

Kva skjer når me les skjønnlitteratur?

I denne økta skal de få kunnskap om kva ein meiner med fagspesifikk lesing i norskfaget, og kva det inneberer å vere aktive medskaparar av tekst.

57 min

Erfaringsdeling, refleksjon og videre utprøving

I denne økten skal dere dele erfaringer og reflektere. Det betyr at det ikke blir gitt nytt faglig innhold. Formålet er å gå i dybden og videreutvikle undervisningen på bakgrunn av de erfaringene dere har gjort så langt.

60 min

Litterære samtaler

Judith Langers teori om å danne seg forestillingsverdener hjelper oss til å forstå verdien av å snakke sammen om det vi har lest.

60 min

Å utvikle seg som litterær leser

I denne økta ser vi nærmere på hvordan elevene kan utfordres, slik at de utvikler seg som litterære lesere (sin litterære kompetanse).

65 min