Kartlegging: Oppgåve (2)

Å lytte til elevstemmer kan fortelje oss noko om eiga undervisning. Elevane sine innspel kan være viktige bidrag i arbeidet med å videreutvikle litteraturundervisninga.

I filmen fortel nokre elevar om korleis dei opplever aktivitetane i lesevekene (sjå vedlegg). Det dei set pris på speglar viktige aspekt ved formålet med norskfaget, som mellom anna seier: “Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling” (Utdanningsdirektoratet, 2020).

 

Oppgåve:

  1. Sjå på elevsitata frå filmen og diskuter kva samanheng de ser mellom formålet med norskfaget (sitat ovanfor) og det elevane seier

  2. Vel deg ei elevutsegn du likar spesielt godt? Presenter etter tur elevutsagna du valte og sei kvifor du likte henne.

  3. Diskuter: Kva trur du dine elevar ville sagt om dei fekk spørsmål om kva dei tenker om det å lese og arbeide med skjønnlitteratur på skulen?