Illustrasjon - elever står på en sky

Nasjonale prøver i lesing for mellomtrinnet

Resultater fra nasjonale prøver kan og bør brukes aktivt i arbeidet med å utvikle elevenes leseferdigheter og tekstkompetanse. En forutsetning for dette er at alle faglærere går inn i prøven, studerer tekster og oppgaver og reflekterer over elevenes resultater.

Nasjonale prøver er en del av Kvalitetsvurderingssystemet. Informasjon fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet. Resultatene på skole-, gruppe- og elevnivå gir et godt, men ikke uttømmende, bilde av elevenes grunnleggende ferdigheter og hva elevene mestrer og ikke mestrer. Informasjonen fra prøvene skal, sammen med annen informasjon om elevene, bidra til at skoleledere og lærere i fellesskap driver god skoleutvikling.

Sentrale spørsmål

  • Hva måler nasjonale prøver i lesing og hva blir ikke målt i prøvene?
  • Hvordan kan lærerkollegiet bruke prøvene som et utgangspunkt for å diskutere hva som kjennetegner god leseopplæring?
  • Hvordan kan lærerne bruke resultatene fra nasjonale prøver for å si noe om elevenes leseutfordringer?
  • Hvilke ressurser er tilgjengelig på PAS - Prøver og hvordan kan disse brukes for å fremme elevenes leseferdigheter?
  • Hvordan kan lærerkollegiet bruke tekster, oppgaver og resultater fra nasjonale prøver til å arbeide med lesing på tvers av fag?
  • Hvilken informasjon kan feilsvar gi oss?

 

Pakken er utviklet av: Morten Skar og Cecilie Weyergang (faglig ansvarlige), Trude Alfsvåg og Hildegunn Støle (pakkeansvarlige).

Hva er nasjonale prøver?

Målet for økta er å utvikle kunnskap om hva nasjonale prøver i lesing er og hva prøvene måler.
I økta blir det gitt eksempler på hvordan man i fellesskap kan følge opp resultatene og bruke disse i den videre leseopplæringen.

55 min

Hvordan følge opp resultater fra nasjonale prøver?

Målet med økta er å diskutere resultatene fra årets nasjonale prøve i lesing og undersøke hvordan man i fellesskap kan bruke resultatene som et utgangspunkt for den videre leseopplæringen.

60 min

Leseutfordring: Å lese kritisk

Målet for denne økta er å få innsikt i hva det vil si å lese kritisk og få ideer til hvordan man kan øve opp elevenes kompetanse i å nærme seg tekster på en kritisk måte.

51 min

Leseutfordring: å lese multiple tekster

Målet for denne økta er å utvikle kunnskap om hva det vil si å lese multiple tekster og få ideer til hvordan arbeid med multiple tekster kan øve opp elevenes kritiske tekstkompetanse.

60 min

Leseutfordring: å lese mellom linjene

Målet for denne økta er å utvikle kunnskap om hva det vil si å lese mellom linjene og få ideer til hvordan man kan øve opp elevenes kompetanse i å tolke tekst og trekke slutninger.

55 min

Leseutfordring: å lese sammensatte tekster

Målet for denne økta er å få en forståelse av hva det vil si å lese sammensatte tekster og få ideer til hvordan man kan øve opp elevenes kompetanse i å forstå og vurdere disse tekstene.

60 min