Arbeid med tekstressurs: “Ensomme George”

“Ensomme George” var med i den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn i 2018. 

 1. Les teksten “Ensomme George og gjør tilhørende oppgaver. 
   
 2. Diskuter teksten i mindre grupper på tvers av fag: 
  1. Hva handlet teksten om?
  2. Hvordan måtte du tenke for å løse de ulike oppgavene?
  3. Hva er utfordrende i teksten “Ensomme George”?
    
 3. Studer resultatrapporten til “Ensomme George” og diskuter spørsmålene:
  1. Hvilke oppgaver har vært utfordrende for elevene? Hvorfor er disse vanskelige å løse? 
  2. Hvordan må elevene tenke for å svare riktig på disse oppgavene?  
  3. I et etterarbeid med “Ensomme George”: Hva slags lesebestillinger, spørsmål eller oppgaver kan være relevante å gi til denne teksten for å støtte og styre elevenes lesing? (Ta utgangspunkt i fagteksten Hvordan kan resultatene fra nasjonale prøver brukes i den videre leseopplæringen?)

 

Tips til videre fordypning: 
Fagfilm: Fra repeterende til utforskende samtaler

Denne filmen fra Oppstartspakken illustrerer hvordan man i fellesskap kan gå inn i resultatene for å få en bedre forståelse av hva elevene mestrer og hva skolen må jobbe videre med for å utvikle elevenes leseferdigheter.

Mens du ser filmen, legg særlig merke til endringen i samtalen fra å være bekreftende til å bli utforskende.