Slik bruker du pakken "Nasjonale prøver" (mellomtrinnet)

Her er informasjon om kompetanseutviklingspakken Nasjonale prøver i lesing til deg som skal lede arbeidet i kollegiet. Du vil finne en oversikt over innholdet i pakken og hva de ulike øktene handler om.

 

Fagpersoner som har utviklet innholdet i denne pakken: 

Faglig ansvarlige for denne pakken har vært Morten Skar og Cecilie Weyergang fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS), Universitetet i Oslo (UiO), i samarbeid med Trude Alfsvåg og Hildegunn Støle fra Lesesenteret, UiS 

Vi anbefaler at pakken brukes på høsten etter at nasjonale prøver er gjennomført og resultatene foreligger. Det er selvfølgelig mulig å bruke pakken på et annet tidspunkt også, men da vil økt 2 være mindre relevant for lærerkollegiet.

Forberedelse:

Det er viktig at du som skal lede arbeidet på skolen, har hatt tid til å bli kjent med innholdet og organiseringen på forhånd og at du har satt seg godt inn i oppdraget til neste samling. Oppdraget ligger helt sist i hver økt. 

Mellom øktene er det lagt opp til at kollegiet eller faggrupper skal gjennomføre en erfaringsutvekling etter at øktas oppdrag, (det vil si en utprøving i egen klasse),  er gjennomført. Det bør derfor settes av god tid mellom øktene, slik at det er rom både til å gjennomføre oppdraget og reflektere sammen over erfaringer man har gjort seg underveis.

Før økt nummer 2 må deltakerne lese tekstene og svare på oppgavene fra årets nasjonale prøve i lesing. Pakkeleder på skolen må sørge for at deltakerne får PDF av årets nasjonale leseprøve, som finnes på PAS-Prøver. Last ned prøven som PDF, kopier og del ut noen dager før gjennomføring av økt 2 i kollegiet.      

Målgruppe:

Pakken om god bruk av Nasjonale prøver i lesing er laget til alle lærere som underviser på mellomtrinnet og/eller ungdomstrinnet.  

Hvordan kompetansepakken er forankret i Kunnskapsløftet og den nye læreplanen(LK20):

Med innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 ble alle lese- og skrivelærere, og tekstene i nasjonale prøver er relevante for alle faglærere og hentet fra en rekke ulike fagområder.  Lesing er en grunnleggende ferdighet som er viktig for dyp læring i mange fag i skolen. Denne pakken inneholder faglig lesing i flere fag enn norsk, og derfor bør eksempelvis også naturfagslærere delta.

Nasjonale prøver er en del av Kvalitetsvurderingssystemet. Informasjon fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet. Resultatene på skole-, gruppe- og elevnivå gir et godt, men ikke uttømmende, bilde av elevenes grunnleggende ferdigheter og hva elevene mestrer og ikke mestrer. Informasjonen fra prøvene skal, sammen med annen informasjon om elevene, bidra til at skoleledere og lærere i fellesskap driver god leseopplæring. Profesjonsfellesskapet bør bruke resultatene til å iverksette pedagogiske tiltak som bidrar til å utvikle elevenes leseferdigheter og øke læringsutbyttet i fagene.

 

De ulike øktene:

Det anbefales å starte med økt 1 “Hva er nasjonale prøver i lesing?” og deretter jobbe seg kronologisk gjennom pakken. 

Økt 2 “Hvordan følge opp resultatene fra årets nasjonale prøver?” inneholder råd om hvordan skolen kan arbeide med resultatene fra årets nasjonale prøve i lesing og er derfor kun aktuell for de skolene som nettopp har gjennomført prøven og fått resultatene. Dere trenger derfor tilgang til resultatene og en PDF av årets prøve for å få fullt utbytte av økta. 

Om skolen allerede har gode rutiner for å arbeide med resultatene fra nasjonale prøver i lesing, kan man velge å starte på økt 3 og gjennomføre øktene kronologisk fra den. For noen skoler kan det også være aktuelt å velge tematisk hva man ønsker å fordype seg i gjennom arbeid med økt 3 - 6, alt etter hva man har fokusert på i leseopplæringen tidligere. Vi anbefaler likevel å ta seg tid til å lese fagteksten “Hvordan kan resultatene fra nasjonale prøver brukes i den videre leseopplæringen?” (lenke nederst). 

I hver økt blir det lagt opp til refleksjoner og diskusjoner knyttet til faglig innhold, eksempeltekster og egen undervisningspraksis. Det skal bidra til den enkeltes refleksjon rundt egen praksis og til utforskende samtaler i kollegiet. I slutten av hver økt gis det et praksis-oppdrag som skal gjennomføres før neste økt. Mellom øktene er det lagt opp til at kollegiet, eller faggrupper, skal utveksle erfaringer etter at praksis-oppdraget er gjennomført. 

Oversikt over pakken: 

Økt 1: Hva er nasjonale prøver i lesing? 

Økt 2: Hvordan følge opp resultatene fra årets nasjonale prøve i lesing?

Økt 3: Leseutfordring: å lese kritisk 

Økt 4: Leseutfordring: å lese multiple tekster 

Økt 5: Leseutfordring: å lese mellom linjene

Økt 6: Leseutfordring: å lese sammensatte tekster

 

Ressurser til øktene:
I økt 2 er det lagt inn et forarbeid som lærerne skal gjennomføre i forkant av økta (PDF av årets prøve, beskrevet over). I de øvrige øktene skal lærerne arbeide med og diskutere tekster og oppgaver fra de nasjonale prøvene i lesing. Tekstene det skal arbeides med, er lagt i egne tekstressurser som inneholder den nasjonale prøveteksten med oppgaver, en resultatrapport og oppdrag A. Tekstressursene bør gjøres klare for lærerne før økta, se lista med lenker under:
 

 

Utstyr:

Til øktene trengs det framvisningsutstyr med lyd.

 

Rammer:

Det vil ta ca. 60 minutter å gjennomføre hver av øktene. Lærerne som jobber sammen om oppdrag bør avtale omtrent 30 min til erfaringsutvekslingene mellom øktene. 

 

Nedlastinger i PDF-format

Økt 1: Hvordan kan nasjonale prøver brukes i den videre leseopplæringen? Fagtekst av Weyergang og Skar https://sprakloyper.uis.no/sites/default/files/2021-06/Hvordan%20kan%20resultatene%20fra%20nasjonale%20pr%C3%B8ver%20brukes%20i%20den%20videre%20leseoppl%C3%A6ringen%20%281%29%20%281%29.pdf

Økt 1: Ensomme George https://sprakloyper.uis.no/getfile.php/13509930/SL/Barnetrinn/PDF-filer/Tekstressurs_Ensomme%20George_barnetrinn.pdf 

Økt 2: ingen tekstvedlegg

Økt 3: Kan pirajaer spise en hel ku på ett minutt? https://sprakloyper.uis.no/getfile.php/13509990/SL/Barnetrinn/PDF-filer/Tekstressurser_Kan%20pirajaer%20spise%20en%20hel%20ku%20pa%CC%8A%20ett%20minutt_barnetrinn.pdf

Økt 4: Å lese og vurdere flere tekster om det samme temaet. Fagtekst av Weyergang og Skar
https://sprakloyper.uis.no/sites/default/files/2021-09/%C3%85%20lese%20og%20vurdere%20flere%20tekster%20om%20det%20samme%20temaet.pdf

Økt 4: Feriefrykt og dødelige skapninger 
http://live.sprakloyperuisno.ramsalt.wod.by/sites/default/files/2021-09/feriefrykt%20og%20d%C3%B8delige%20skapninger.pdf 

Økt 5: «I don’t know. Det står ikke i teksten!» - å lese mellom linjene. Fagtekst av Weyergang og Skar
https://sprakloyper.uis.no/sites/default/files/2021-06/%C2%ABI%20don%E2%80%99t%20know.%20Det%20st%C3%A5r%20ikke%20i%20teksten%21%C2%BB%20-%20%C3%A5%20lese%20mellom%20linjene_Weyergang%20og%20Skar%202020.pdf

Økt 5: Et fantastisk skudd i blinde av Arne Svingen 
http://live.sprakloyperuisno.ramsalt.wod.by/sites/default/files/2021-08/Et%20fantastisk%20skudd%20i%20blinde_barnetrinn.pdf

Økt 5: Vann
http://live.sprakloyperuisno.ramsalt.wod.by/sites/default/files/2021-08/Vann_barnetrinn.pdf

Økt 6: Vann 
https://sprakloyper.uis.no/sites/default/files/2021-08/tekstressurs%20til%20Vann.pdf