Jente sitter med bena i kors og kikker i kamera over kanten på en bok

Når lesing og skriving blir utfordrende på 1. og 2. trinn

Mange elever begynner på skolen og tenker at NÅ skal de lære å lese og skrive. De fleste lærer seg lese- og skrivekunsten uten problemer, men noen elever møter utfordringer allerede i begynneropplæringen. Enkelte ganger løser det seg, men for noen er vanskene vedvarende.

Det å fange opp og følge opp elever som strever tidlig i skoleløpet, har avgjørende betydning for elevens videre skolegang og livsmestring. Tiltak som settes inn tidlig har bedre effekt enn tiltak som settes inn senere i skoleløpet. Gjennom arbeid med denne pakken får dere kunnskap om hvordan identifisere og tilrettelegge for elever som strever med lesing og skriving på 1. og 2. trinn. 

Sentrale spørsmål

  • Hva er fonologisk og fonemisk bevissthet?
  • Hva er automatisert og funksjonell bokstavkunnskap?
  • Hva ligger i betegnelsen staveferdigheter?
  • Hva gjør vi når elever strever med ordlesing?

 

Pakken er laget av Åse Katrine Gjestsen, Edle Bentsen, Anne Elisabeth Dahle, Maya Dybvig Joner og Kristin Sunde, alle Lesesenteret.

Hva er lese- og skrivevansker?

Økta har fokus på hvordan lese- og skrivevansker kan arte seg på ulike trinn i skoleløpet. Målet med økta er å få kunnskap om hvordan man kan fange opp særtrekk ved elevenes lesing og skriving, som kan indikere lese- og skrivevansker.

58 min

Avkodings- og staveutviklingen

Formålet med økten er å bidra til kunnskap om utvikling av ordavkodings- og staveferdighet. Kunnskap om dette er nødvendig for å drive god lese- og skriveopplæring generelt, og spesielt for å kunne følge med på elvenes utvikling, slik at elever som har forsinket utvikling blir fanget opp og fulgt opp.

60 min

Erfaringsdeling: Observasjon av stave- og leseferdighet

I denne økten er formålet å bygge felles kunnskap og forståelse i personalgruppen. Det skjer når vi deler tanker og refleksjoner, og setter ord på observasjoner og erfaringer.

70 min

Automatisert bokstavkunnskap og Bokstavprøven

Automatisert bokstavkunnskap betyr at elever raskt kan gjenkjenne og gjenkalle bokstaver, noe som er nødvendig for å kunne lese og skrive.

37 min

Staveferdigheter og stavevansker: Hvordan forstå og vurdere elevers tidlige staveforsøk

Gjennom denne økta vil dere få en innføring i begrepet staveferdigheter. Hva ligger i denne betegnelsen? I tillegg innsikt i stavefeil som er en del av den typiske staveutviklingen, og hvilke feil som bør følges godt med på.

59 min

Når elever strever med å lese ord

Denne økta gir kunnskap om noen av de utfordringene som ordlesing i begynneropplæringen kan by på. Målet er å vise ulike måter å lese ord på når elever leser unøyaktig eller gjette-leser, strever med å trekke sammen bokstavlyder til ord, eller når elever leser for seint.

70 min