Bruk av pakken: Når lesing og skriving blir utfordrende på 1. og 2. trinn

Her er informasjon om “Når lesing og skriving blir utfordrende på 1. og 2. trinn” til deg/dere som skal lede arbeidet. Du vil finne en oversikt over innholdet i pakken og viktig informasjon om gjennomføring av dulike fagsamlingene. 

Fagpersoner og fagmiljø som har utviklet innholdet i denne pakka: 

Denne pakken er laget av universitetslektor Åse Kathrine Gjestsen, stipendiat Kristin Sunde, førstelektor Margunn Mossige, stipendiat Maya Dybvig Joner, Førsteamanuensis Anne Elisabeth Dahle og universitetslektor Edle Inga Bentsen, alle ved Lesesenteret. 

 

Forarbeid: 

Det er viktig at du/dere som skal lede arbeidet på skolen bruker tid til å bli kjent med innholdet og organisering på forhånd. Det vil da være lettere å styre tida og organisere gruppearbeid, diskusjoner og erfaringsdeling. Se mer informasjon om de enkelte øktene i oversikten nedenfor. 

 

Målgruppe:  

Når lesing og skriving blir utfordrende på 1. og 2. trinn” retter seg mot lærere som har ansvar for begynneropplæring i lesing og skriving. 

 

Organisering: 

Pakken består av i alt 6 økterI øktene vil en veksle mellom presentasjon av faglig innhold og ulike spørsmål og diskusjoner. Det er sentralt å sette av nok tid til samtale blant deltakerne, og å tenke gjennom inndeling i grupper på forhånd.  

 

Informasjon om gjennomføring av de ulike øktene: 

  

Økt 1 – Hva er lese- og skrivevansker? 

Den første økta har fokus på hva lese- og skrivevansker er, hvordan det kan arte seg på ulike trinn i skoleløpet. 

Dette bør lærerne få beskjed om å ta med: 

 • Skrivesaker 
 • Bærbar pc eller annen digital enhet

Følgene dokument kan skrives ut før økta: 

 

Økt 2  Avkodings- og staveutvikling 

Den andre økta tar for seg hva som kjennetegner en normalutvikling av ordavkodings- og staveferdigheter.

Dette bør lærerne få beskjed om å ta med: 

 • Skrivesaker 
 • Bærbar pc eller annen digital enhet 
 • Notater fra forrige oppdrag 

Følgene dokument kan skrives ut før økta: 

 

Økt 3 – Erfaringsutveksling: Observasjon av stave- og leseferdighet 

I den tredje økta er målet å bygge felles forståelse for fagbegreper og refleksjon.

Dette bør lærerne få beskjed om å ta med: 

 • Skrivesaker 
 • Bærbar pc eller annen digital enhet 
 • Notater fra forrige oppdrag 

 

Økt 4  Automatisert bokstavkunnskap 

I den fjerde økta diskuteres hva det innebærer å ha automatisert bokstavkunnskap.

Dette bør lærerne få beskjed om å ta med: 

 • Skrivesaker 
 • Bærbar pc eller annen digital enhet

Følgene dokument kan skrives ut før økta:

 

Økt 5 – Staveferdigheter og stavevansker: Hvordan forstå og vurdere elevers tidlige staveforsøk? 

Den femte økta gir en innføring i begrepet staveferdigheter

Dette bør lærerne få beskjed om å ta med: 

 • En eller to tekster skrevet av elever 
 • Skrivesaker 
 • Bærbar pc eller annen digital enhet

Følgene dokument kan skrives ut før økta:

 

Økt 6 – Når elever strever med å lese ord 

I den sjette økten gis kunnskap om noen av de utfordringene som ordlesing i begynneropplæringen kan by på.

Dette bør lærerne få beskjed om å ta med: 

 • Fagteksten: ”Når elever strever med å lese ord” (fra forrige økt). 
 • Loggen fra oppdraget med å kartlegge en elevs leseferdigheter 
 • Skrivesaker 
 • Bærbar pc eller annen digital enhet

Følgene dokument kan skrives ut før økta: 

 • Skjema fra Lesesenterets Staveprøve (fra forrige økt)

 

Generelle tips knyttet til arbeid med Språkløyper: 

Arbeidet med Språkløyper bør være forankret i lokale planer der fagsamlingene er datofestetTiden som er oppgitt til hvert øktelement er veiledende, og du som leder arbeidet kan gjøre lokale tilpasninger og utvalg. Når det er lagt opp til samtaler i grupper anbefaler vi mellom 3 og 5 deltakere i gruppene. 

De fleste øktene munner ut i oppgaver eller forslag til utprøvinger i eigen praksis, og det er viktig at det er nok tid til å gjennomføre disse. Vi anbefaler derfor omtrent en økt i månedenVurder hvordan oppgavene kan tilpasses den lokale konteksten på en god måte, i hvilken periode opplegget skal planlegges og gjennomføresFør en går i gang med nytt fagstoff i ei ny økt er det viktig at lærerne får tid til å reflektere over og dele erfaringer fra oppdraget som er gjort. På noen skoler vil det passe best å legge denne erfaringsdelingen i forkant av ei ny økt, andre steder er det mest hensiktsmessig at gruppene som samarbeider bestemmer når delingen skal foregå. Det bør settes av omtrent 60 minutt til gjennomgang av en ny økt. 

Vi ser det som svært viktig at det blir satt av nok tid til å gjennomføre refleksjonsoppgavene og oppdragetVi lærer ved å prøve ut, samtale, tenke, drøfte og reflektere. I Språkløyper ønsker vi å skape rom for refleksjon gjennom faglige diskusjoner rundt egen og andres praksis. Det handler om å øve opp et analytisk blikk, der en spør hverandre «hva gjør vi, og hvorfor gjør vi det?».

Noen pakker i Språkløyper passer å bruke felles i samlet personale, andre passer for utvalgte grupper av lærere. Arbeidet kan gjerne organiseres i form av faste grupper som samarbeider over tid. Disse kan organiseres ut fra trinn eller fag, men det kan også være fruktbart for utviklingsprosessene å sette sammen nye grupper på tvers av allerede eksisterende samarbeidsgrupper.