Diskusjon: Når elever strever med å lese ord

  • Del en refleksjon angående forelesningene med de andre deltagerne.
  • Skyldes elevens svake leseutvikling manglende ordlesingsferdigheter eller kan det være andre årsaker, som for eksempel manglende oppmerksomhet/konsentrasjon, motivasjon eller sosiale forhold?
  • Dersom «din elev» strever med ordlesing, hvordan vil du hjelpe han/hun til en mer hensiktsmessig måte å lese ord på?