Elever som leser og prater

Lesing, skriving og muntlighet i KRLE

Sentralt i de nye kjerneelementene i KRLE står beskrivelser som utforsking, refleksjon, undring, og evnen til å ta andres perspektiv. Hvordan kan de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og muntlighet støtte elevene i å utvikle en dyp faglig forståelse i KRLE som rommer disse elementene?

Vi lever i et mangfoldig og multikulturelt samfunn. KRLE-faget har en sentral rolle i å utvikle elevenes evne og mulighet til delta i både de små og store diskusjonene i samfunnet vårt. Til det kreves nettopp ferdigheter som å kunne utforske, reflektere, undre seg og stille kritiske spørsmål, både i møte med tekster man leser, tekster man skriver, og samtaler man er del av.

Hvordan kan man som lærer skape et klasserom som gir mulighet til å utforske eksistensielle spørsmål i både religioner, livssyn, filosofi og etikk, et klasserom med åpenhet for meningsbrytninger og gjensidig respekt, og et klasserom hvor nysgjerrighet og kreativitet kan få fritt spillerom?

KRLE er et spennende og krevende undervisningsfag. I denne kompetanseutviklingspakken undersøker vi sentrale sider ved faget gjennom arbeid med de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og muntlighet. 

Sentrale spørsmål:

  • Hva kjennetegner lesing, skriving og muntlighet i KRLE?
  • Hvordan kan ulike lesemåter føre til dypere faglig forståelse?
  • Hvordan kan muntlighet fremme undring, refleksjon, argumentasjon og utforsking?
  • Hvordan kan skriving støtte elevenes evne til refleksjon i faget? 

 

Pakken er utviklet av: Trude Alfsvåg og Vibeke Rønneberg ved Lesesenteret, Stine Aarønes Angvik ved Skrivesenteret, og Beate Børresen ved OsloMet.