Bruk av pakken: Lesing, skriving og muntlighet i KRLE

Her er informasjon om “Lesing, skriving og muntlighet i KRLE” til deg/dere som skal lede arbeidet. Du vil finne en oversikt over innholdet i pakken og viktig informasjon om gjennomføring av de ulike fagsamlingene.  

 

Forarbeid: 

Det er viktig at du/dere som skal lede arbeidet på skolen bruker tid til å bli kjent med innholdet og organiseringen på forhånd. Det vil da være lettere å styre tiden og organisere gruppearbeid, diskusjoner og erfaringsdeling. Se informasjon om de enkelte øktene i oversikten nedenfor. 

 

Målgruppe:  

“Lesing, skriving og muntlighet i KRLE” er rettet mot alle lærere som underviser i KRLE-faget på mellomtrinnet og ungdomsskolen. 

 

Organisering: 

Pakken består av tre økter med faglig innhold som tar for seg ulike sider ved lesing, skriving og muntlighet i KRLE-faget. Hver økt vil veksle mellom å formidle fagstoff gjennom for eksempel fagfilmer eller fagtekster, og vil åpne for diskusjon og refleksjon alene, i grupper og fellesskap. Mange av spørsmålene som blir stilt og oppgavene som blir gitt, kan med fordel gjøres flere ganger. I tillegg er det lagt opp til tre erfaringsdelingsøkter i pakken. Det er viktig at du/dere som leder arbeidet setter av nok tid til å gjennomføre refleksjonsoppgavene og mellomarbeidet til neste økt. I profesjonelle læringsfellesskap har arbeidet med å utvikle kvaliteten på undervisningen best vilkår på skoler der lærerne samarbeider og deler kunnskap og erfaringer (Elstad & Helstad, 2014). 

Det kan være en fordel å opprette en felles digital mappe der dere lagrer oppgaver, notater og undervisningsopplegg dere lager i løpet av arbeidet med denne pakken. 

 

Informasjon om gjennomføring av de ulike øktene: 

Økt 1 – Lesing i KRLE 

I denne første økten legges det opp til diskusjon om hva lesing i KRLE kan være og hva som kjennetegner fagets tekster. Lærerne skal se en fagfilm som presenterer ulike lesemåter i faget, og i etterkant samarbeide om å finne gode lese- og arbeidsmåter som styrker elevenes evne til å forstå tekster i KRLE.     

Til økten trengs: 

  • Skrivesaker 
  • Post it-lapper 
  • Utstyr til videofremvisning og lyd 

Følgende dokument må skrives ut før økten: 

  • “Plakat, KRLE”. Det ligger som vedlegg i fjerde øktelement. Det trengs kun ett eksemplar. 
  • Du/dere kan også skrive ut et eksemplar av modellen «Lesing i KRLE» til hver av lærerne. Denne ligger som et vedlegg i siste øktelement.  

I det siste øktelementet ligger det forslag til videre lesing innenfor dette temaet. I tillegg blir det presentert et forarbeid til økt 2, "Muntlighet i KRLE".   

Økt 2 – Muntlighet i KRLE 

I denne økten undersøkes det hva muntlighet kan være i KRLE, og hvordan muntlighet kan fremme undring, refleksjon, argumentasjon og utforskning. Lærerne skal i økten blant annet se en fagfilm om den strukturerte samtalen og hvordan slike lærende samtaler kan organiseres i undervisningen.  

I forkant av arbeidet med økten skal lærerne gjennomføre et forarbeid. Dette er presentert under «Veien videre» i økt 2 og ligger også først i økt 3. Det er viktig at lærerne får vite om forberedelsesarbeidet og får tilgang til teksten de skal lese god tid i forkant av øktarbeidet.  

Til økten trengs: 

  • Skrivesaker 
  • Utstyr til videofremvisning og lyd 

Tips 1: Det er laget flere fagfilmer til denne økten om hvordan gjennomføre en strukturert samtale. Det er filmet i en 4. klasse som har en strukturert samtale med loggark, og en klasse på videregående som gjennomfører en gulvøvelse. Her bør dere ikke tenke på hvilket alderstrinn som er nærmest det dere selv underviser, men hvilken metode dere vil prøve ut. Du/dere bør på forhånd kikke gjennom filmene og bestemme hvilken som vil være aktuell for dere å se i fellesskap. Lenke til filmene ligger i tredje og sjette øktelement. 

Tips 2: Mot slutten av økten skal lærerne planlegge hvordan en strukturert samtale kan gjennomføres i undervisningen. I det sjette øktelementet ligger det flere vedlegg som vil være til god støtte i dette arbeidet. I tillegg er det også laget en liten film med praktiske tips om planlegging og gjennomføring av en strukturert samtale. Du/dere som skal lede arbeidet, bør kikke gjennom disse ressursene på forhånd for å best mulig kunne veilede kollegaer i planleggingsarbeidet til å prøve ut i praksis.  

Økt 3 - Erfaringsdeling og gruppearbeid 

Målet med økten er å dele erfaringer og refleksjoner etter praksisutprøvinger knyttet til muntlighet og den strukturerte samtalen i KRLE. Økten gir også forslag til hvordan faggruppen kan arbeide videre med dette temaet i undervisningen sin.  

Lærerne skal ha med seg observasjonene sine fra utprøvingen.  

I denne økten er det laget et opplegg for lærerne, slik at de selv skal få delta i en strukturert samtale om temaet muntlighet. Samtalen kan gjennomføres med en mindre lærergruppe, eller med hele eller deler av personalet på skolen. Temaet vil være aktuelt for alle som underviser, uansett fag. Du/dere som leder arbeidet med Språkløyper, bør også lede denne samtalen og lese nøye gjennom instruksjonene på forhånd.  

Følgende dokumenter bør skrives ut i forkant: 

  • Ett oppgaveark til hver person på de ulike gruppene.   

Økt 4 – Skriving i KRLE 

Målet med økten er å stimulere til økt bevissthet rundt skrivingen sin plass i faget og vise hvordan skriving kan støtte elevenes refleksjon i faget. Som del av øktarbeidet skal lærerne lese en fagtekst om hvordan skriving kan være et verktøy til å øve opp elevenes evne til refleksjon.  

Følgende dokument bør skrives ut i forkant: 

  • En kopi av fagteksten «Refleksjon som mål og metode i KRLE/RE» til hver lærer.  

 

Forankring i læreplanverket: 

Innholdet i denne pakken bygger på lesing, skriving og muntlighet som grunnleggende ferdigheter, slik det blir presentert i LK20.  

I økten «Lesing i KRLE» blir det løftet fram hvordan elevene i undervisningen kan få oppleve og forstå ulike religiøse og filosofiske tekster, samt reflektere over og tolke både tekster, illustrasjoner, symboler og andre uttrykk, i tråd med læreplanen.  

Muntlighet i KRLE innebærer ferdigheter som å kunne lytte og ta stilling til, fortelle og samtale om faglige emner. I økten «Muntlighet i KRLE» presenteres den strukturerte samtalen, en filosofisk samtaleform, som øver opp elevene sine muntlige ferdigheter og utvikler deres evne til å uttrykke ulike meninger og argumentere for disse i samhandling med andre.  

I flere av fagets kjerneelementer står elevenes evne til refleksjon, utforskning og kritisk tenking sentralt. I økten «Skriving i KRLE» blir skriving løftet fram som et verktøy for å klargjøre tanker, erfaringer og meninger, og et verktøy til å utvikle elevenes evne til å argumentere, tolke, drøfte og reflektere. 

 

Generelle tips knyttet til arbeid med Språkløyper: 

Arbeidet med Språkløyper bør være forankret i lokale planer der fagsamlingene er datofestet. Tiden som er oppgitt til hvert øktelement er veiledende, og du/dere som leder arbeidet kan gjøre lokale tilpasninger og utvalg. Når det er lagt opp til samtaler i grupper anbefaler vi mellom 3 og 5 deltakere i gruppen. 

De fleste øktene munner ut i oppgaver eller forslag til utprøvinger i egen praksis, og det er viktig at det er nok tid til å gjennomføre disse. Vi anbefaler derfor om lag en økt i måneden. Vurder hvordan oppgavene kan tilpasses den lokale konteksten på en god måte, hvilken periode opplegget skal planlegges og gjennomføres, og avtal når erfaringsdelingen skal skje. Før en går i gang med nytt fagstoff i en ny økt er det viktig at lærerne får tid til å reflektere over og dele erfaringer fra arbeidet som har blitt gjort i mellomtiden. På noen skoler vil det passe best å legge denne erfaringsdelingen i forkant av en ny økt, andre steder er det mest hensiktsmessig at gruppene som samarbeider bestemmer når delingen skal foregå. Det bør settes av om lag 60 minutt til gjennomgang av en ny økt, og 30-60 minutt til samlinger for erfaringsdeling. 

Vi ser det som svært viktig at det blir satt av nok tid til å gjennomføre refleksjonsoppgavene og praksisutprøvingene. Vi lærer ved å prøve ut, samtale, tenke, drøfte og reflektere. I Språkløyper ønsker vi å skape rom for refleksjon gjennom faglige diskusjoner rundt egen og andre sin praksis. Det handler om å øve opp et analytisk blikk, der en spør hverandre «hva gjør vi, og hvorfor gjør vi det?». 

Noen pakker i Språkløyper passer å bruke felles i samlet personale, andre passer for utvalgte grupper av lærere. Arbeidet kan gjerne organiseres i form av faste grupper som samarbeider over tid. Disse kan organiseres ut fra trinn eller fag, men det kan også være fruktbart for utviklingsprosessene å sette sammen nye grupper på tvers av allerede eksisterende samarbeidsgrupper. 

 

Fagpersoner og fagmiljø som har utviklet innholdet i denne pakken: 

Trude Alfsvåg, universitetslektor: «Lesing i KRLE», «Muntlighet i KRLE». 
Stine Aarønes Angvik, universitetslektor: «Skriving i KRLE». 
Beate Børresen, dosent (em.): «Muntlighet i KRLE». 
Vibeke Rønneberg, førsteamanuensis: «Lesing i KRLE».