Prøve ut i praksis: Lesing i KRLE

Dere skal samarbeide om å finne konkrete lese- og arbeidsmåter til sirklene i modellen, som dere ønsker å prøve ut i praksis. Målet skal være å skape en dypere faglig forståelse hos elevene når de møter fagets tekster.  

Forslag til hvordan arbeidet kan foregå: Post it-metode.  

Heng opp fire plakater (se vedlegg under Nedlastinger), hver med sitt punkt fra modellen “Lesing i KRLE”. Hver lærer får en liten bunke med post it-lapper og kommer med forslag til konkrete lese- og arbeidsmåter til hvert av punktene i modellen, ett moment per lapp. Heng lappene opp på plakatene, og diskuter forslagene i plenum.

 

Prøv ut i praksis:

Image
Lesing i KRLE-modell

Velg en av sirkelen fra modellen som dere ønsker å arbeide videre med i undervisningen. (Gjør lokale tilpasninger slik at utprøvingen blir hensiktsmessig.) Bruk forslagene fra post it-lappene og diskusjonen som utgangspunkt for undervisningsplanleggingen. Samarbeid om planleggingen. Innhent gjerne elevarbeid som gir innsikt i deres forståelse etter gjennomført undervisning. Det kan være et godt utgangspunkt til erfaringsdelingen.

 

Erfaringsdeling:

Avtal når dere skal møtes for å dele og drøfte erfaringer fra denne praksisutprøvingen. Del erfaringer og refleksjoner med utgangspunkt i spørsmålene under: 

  • Hva gjorde du, og hvordan gikk det?
  • Hvordan vil du vurdere elevenes faglige forståelse av teksten/tekstene dere leste etter endt undervisning?
  • Var det noe du spesielt merket deg i undervisningen?
  • Hvilke erfaringer vil du ta med deg videre i egen praksis?

 

Forberedelse til økt 2, "Muntlighet i KRLE": 

Som forberedelse til økt 2, som handler om muntlighet i KRLE, skal dere lese fagteksten «Samtale i klasserommet» skrevet av Beate Børresen, dosent em. ved OsloMet – Storbyuniversitetet. 

Mens du leser teksten (se under Nedlasting), noter deg sentrale faglige poeng som du mener er relevante og interessante for din undervisningspraksis.

 

 

 

Tips til videre lesing:

Husebø, B. & Rønneberg, V. (2014) Lesing i RLE. I A. Skaftun, O. J. Solheim & P. H. Uppstad (red.), Leseboka: Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet (s. 131–143). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.