Oppgave til neste gang: Skriving i KRLE

Under finner dere flere forslag til videre arbeid med temaet skriving i KRLE. Velg det forslaget som passer best ut fra trinntilhørighet og faglig relevans. Gjennomfør arbeidet innen neste samarbeidsøkt i Språkløyper.

  • Samarbeid om å kartlegge skriveoppgavene i læreboka dere bruker. Diskuter hvilke skriveoppgaver som åpner opp for refleksjon og begrunn hva som åpner opp for/hemmer refleksjon.
  • Samarbeid om å lage en oversikt over sentrale tema/begrep/fagområder som en kan arbeide med gjennom reflekterende skriving. Lag forslag til skriveoppgaver i fellesskap.
  • Samarbeid om å lage et undervisningsopplegg der elevene øver opp evne til refleksjon og skriftlige ferdigheter i arbeid med et faglig relevant tema. For generell støtte i skriveopplæringa, se for eksempel pakken “God skriveopplæring”. Ta vare på noen av elevarbeidene, disse skal brukes som utgangspunkt til diskusjon i neste økt, «Erfaringsdeling».
  • Finn fram tidligere vurderingsoppgaver dere har brukt i undervisningen, for eksempel prøver, eller tidligere elevbesvarelser dere har. Diskuter hva de gitte oppgavene krever av elevenes evne til refleksjon og skriftlige fremstillingsevne. Diskuter også hvilken støtte elevene trenger for å lykkes i ulike vurderingssituasjoner der refleksjon inngår.

 

Erfaringsdeling:

Avtal når dere skal møtes for å dele erfaringer og refleksjoner knyttet til oppgavene over. Diskuter spørsmålene under med utgangspunkt i arbeidet dere har gjort:

Spørsmål til diskusjon, knyttet til oppgave 1 og 2:

  • Hvordan kan dere samarbeide om å lage gode skriveoppgaver som åpner opp for refleksjon? Kom med konkrete forslag og tiltak.
  • Ut fra artikkelen deres leste sist, deres egen erfaring og utprøving: Hva kjennetegner egentlig den gode refleksjonsoppgaven? Samarbeid om å lage en oversikt/punktliste/vurderingskriterier. Lag også noen eksempel på slike oppgaver knyttet til hvert av fagets hovedområder (se vedlegg med kjerneelementer i KRLE og religion og etikk, under Ressurser). Sørg for å dele dette i et fellesdokument.

Spørsmål til diskusjon, knyttet til oppgave 3 og 4:

  • Hvordan gikk undervisningsopplegget? Hva var fokuset? Hva var vellykket/ikke så vellykket? Hvorfor? Hva kunne vært gjort annerledes i planleggingsfasen/gjennomføringen? Hvordan tror du elevene opplevde prosessen?
  • Diskuter noen av vurderingsoppgavene eller elevbesvarelser dere har tatt med. Hvordan åpner oppgavene for å la elevens refleksjon komme til uttrykk? Hvis dere har elevbesvarelser: Hva slags kompetanse viser eleven gjennom refleksjonen?