Diskusjon 3: Muntlighet i KRLE

Les avsnittene under individuelt, og diskuter så spørsmålet som følger etter teksten. 

Lærende samtaler er preget av struktur. I tillegg til struktur for selve samtalen, bør det også være struktur rundt samtalen. Den bør planlegges og timeplanlegges, koples til kompetansemål og vurderingskriterier, samt ha en fast og gjenkjennelig form med klar begynnelse og slutt. Med samtaler 1–2 ganger i uka fordelt på flere fag, får både lærer og elever mulighet til å tilegne seg ferdigheter som å lede, lytte, begrunne og vurdere. Det er viktig med et langsiktig perspektiv og bevissthet om at både elever og lærere trenger tid og trening for å bli gode.

Samtalene blir bedre hvis elevene sitter slik at de kan se og høre hverandre og har mulighet til å skrive. Det beste er å sitte i sirkel eller hestesko med bord foran. For å heve statusen på samtale som arbeidsform samt synliggjøre sentrale holdninger og ferdigheter, er det viktig at samtalene og elevenes arbeid i dem, vurderes. Elevene bør få tilbakemelding på i hvilken grad de mestrer å lytte, stille spørsmål, trekke andre inn i samtalen, bygge på andres ideer, begrunne, vurdere begrunnelser, være åpen for nye og annerledes synspunkter og liknende.

Generelt bør man ha praksiser som fremmer muntlighet og refleksjon i all undervisning, som:

  • Å skrive på tavla
  • Å stille åpne spørsmål
  • Å gi elevene tenkepauser
  • Å be om forklaring
  • Å trekk inn flere elever

 

Diskuter spørsmålet under:

  • Hvordan kan vi sammen få til god ogranisering rundt den strukturerte samtalen på skolen? 

 

Forslag til struktur på diskusjonen: Think – pair – share

Think: Hver lærer tenker for seg selv i 3 min., og skriver ned minst 3 punkter til hvert av spørsmålene over. 

Pair: Del punktene i par, ikke gjenta punkter som allerede er sagt.

Share: Del i plenum og bli enige om tre punkter til hvert spørsmål dere vil forsøke å gjennomføre.