tenåringsjente skriver

Nynorsk som hovudmål

Elevar med nynorsk som hovudmål har nokre utfordringar som elevar med bokmål som hovudmål ikkje møter. I denne fagressursen ser vi på korleis vi som lærarar i alle fag kan hjelpe elevane til å bli trygge nynorskbrukarar.

Målet med Nynorsk som hovudmål er å leggje til rette for refleksjon rundt god, nynorsk opplæring i alle fag. Vi ser nærare på korleis vi som lærarar kan motivere elevane til å lese og skrive nynorsk, og kvar vi kan finne aktuelle, nynorske tekstar til ulike fag. Vi vil også vise døme på korleis vi kan arbeide med ord og omgrep ved lesing av fagtekstar, og måtar å møte utfordringa med at mange kjeldetekstar er på bokmål.

  • Kva særlege utfordringar har elevar med nynorsk som hovudmål?
  • Korleis kan vi sikre at nynorskelevane blir trygge språkbrukarar?
  • Kva rettar har elevane med nynorsk som hovudmål til læremiddel på nynorsk?
  • Kvar kan vi finne vi gode, nynorske tekstar?
  • Korleis arbeide med ord og omgrep?
  • Korleis kan arbeid med tekstar på bokmål vere læringsfremjande for tekstforståing og nynorsk språkføring?

 

Pakken er laga av Liv Astrid Skåre Langnes ved Nynorsksenteret (fagleg ansvarlig) i samarbeid med Ingeborg M. Berge ved Lesesenteret (pakkeansvarlig).