Det nynorske tekstmangfaldet: Oppdrag

Oppdrag til økt 4 (økt 3 er utan erfaringsdeling og oppdrag):

I tida fram mot økt 4 skal du leite etter nynorske tekstar eller nettstader med nynorske tekstar som du kan bruke i dine undervisningsfag

Presenter to av tekstane eller nettstadene for resten av gruppa neste samling.

Eiksund, H. (2011). Med nynorsk på leselista: ein komparativ studie av lesevanar blant ungdommar på Sunnmøre og i Trøndelag. Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet.

Fretland, J. O. og A. Søyland. (2013). Rett og godt. Handbok i nynorskundervisning. Oslo: Samlaget.

Lovdata. (u.d.). Forskrift til Opplæringslova. Henta frå Lovdata: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_20#KAPITTEL_20

Lovdata. (u.d.). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Henta frå Lovdata: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_10#KAPITTEL_10

Nordal, A.L. (2017). Meir nynorsk for nynorskelevane. I B. Fondevik & P. Hamre, Norsk som reiskaps- og danningsdag (ss. 239-257). Oslo: Samlaget.

NOR1-05. (u.d.). Henta frå Læreplan i norsk: https://www.udir.no/kl06/NOR1-05

Utdanningsdirektoratet. (2014). Undersøkelse av nynorsk som hovedmål. PROBA samfunnsanalyse.