Motivasjon og identitet: Refleksjonssamtale

I overordna del av læreplanverket (2017) står følgjande:

«Opplæringen skal sikre at elevene blir trygge språkbrukere, at de utvikler sin språklige identitet.»

  • Kva meiner de kjenneteiknar ein trygg språkbrukar? (Bruk 2 minutt der deltakarane noterer stikkord individuelt)
  • Diskuter i gruppa kva vi som lærarar kan gjere for å sikre at elevane blir trygge nynorskbrukarar.