Gutt foran det engelske flagget

Helhetlig og språkutviklende skriveundervisning i engelsk

I Kunnskapsløftet 2020 står det at utviklingen av skriveferdigheter i engelsk går fra å lære enkeltord og fraser til å skape ulike typer sammenhengende tekster som formidler synspunkter og kunnskap (LK20). I denne pakken vises hvordan modellering, varierte læringsaktiviteter og læringssamtaler gir elevene støtte i prosessen med å utvikle seg som skrivere i engelsk.

Pakken "Helhetlig og språkutviklende skriveundervisning i engelsk" tar utgangspunkt i Sirkelen for undervisning og læring (se under) som en overordnet modell for undervisningsplanlegging. Samlet sett presenterer pakken en språk- og tekstorientert skriveundervisning i praksis som også vil kunne passe for undervisning i Grunnleggende norsk for språklige minoriteter. 

Image
Figur

Sentrale spørsmål

  • Hvordan planlegge engelskundervisning med utgangspunkt i Sirkelen for undervisning og læring? 
  • Hvordan kan det legges til rette for støttende og elevaktiv skriveundervisning i engelsk? 
  • Hvordan styrke elevenes ordforråd og kunnskaper som forberedelse til skriving av en saktekst i engelsk? 
  • Hvordan kan læringssamtaler om modelltekster bidra til at elevene i større grad mestrer å skrive selv? 

 

Pakken er laget av: Berit Hope Blå og Karin Dahlberg Pettersen, Fremmedspråksenteret, og Hildegunn Støle (koordinator), Lesesenteret.