illustrasjon

God leseopplæring

Lesing er å forstå, bruke, vurdere, reflektere over og engasjere seg i tekst. Korleis kan alle lærarar leggje til rette for å utvikle lesekompetansen til elevane?

Målet med “God leseopplæring” er å leggje til rette for refleksjon over kva lesing er og korleis ein kan arbeide med lesing i klasserommet, i tråd med overordna del i LK20 som understreker betydninga lesing har gjennom heile opplæringsløpet. Lærarar i alle fag skal støtte elevane i dette arbeidet, frå den første leseopplæringa til det å kunne lesa avanserte faglege tekstar (LK20).

Vi vil sjå nærmare på kva som kjenneteiknar den gode lesaren og den dyktige leselæraren. God leseopplæring handlar om å utvikle lesarar som er engasjerte, strategiske, som har gode språklege ferdigheiter og god tekstkompetanse. Øktene i denne pakka vil gå inn på ulike sider ved lesing og korleis lærarar kan vidareutvikle eigen praksis.

Image
illustrasjon av ulike personer som leser
  • Kva er lesing og kva kjenneteiknar god lesekompetanse?
  • Kva gjer dei dyktige leselærarane?
  • Korleis kan læraren skape engasjement for lesing?
  • Korleis kan læraren aktivere eller byggje forkunnskap?
  • Korleis arbeide med ord og omgrep?
  • Korleis utvikle tekstkompetansen til elevane?
  • Kva kjenneteiknar strategiske lesarar?
  • Korleis kan læraren bidra til at elevane vert strategiske i eiga læring?

Vidare arbeid med lesestrategiar

Målet med økta er å dele erfaringar frå arbeidet med lesestrategiar, og planlegga vidare arbeid med å støtta elevane i å lære å lære (LK20).

40 min

Å utvikle lesarar med god tekstkompetanse

Korleis kan ein som lærar støtta elevane i å orientera seg i tekst, tolka tekstelement og reflektera over form og innhald i tekstar?

60 min