Arbeid med ord og omgrep: Oppgåve til neste gong

Planlegg og gjennomfør eit undervisningsopplegg der de legg særleg vekt på arbeid med ord og omgrep.

Diskuter punkta under og tenk over om det er elevar i klassen de vil observere spesielt.

 • Før lesing:
  • Er det ord og omgrep som elevane må forstå på førehand?
    
 • Under lesing:
  • Kva skal elevane gjere medan dei les teksten?
    
 • Etter lesing:
  • Korleis skal elevane få vise at dei forstår meiningsinnhaldet og kan bruke sentrale ord og omgrep frå teksten?

Erfaringsdeling

Del erfaringar frå økta de har gjennomført med fokus på språklege ferdigheiter, med  utgangspunkt i eitt eller fleire av desse spørsmåla: 

 • Korleis opplevde de at utprøvinga gjekk? 
 • Kva elevgrupper trur de særleg fekk utbytte av undervisningsopplegget?  
 • Korleis vil de arbeide vidare for å støtte elevane i å bli sjølvstendige lesarar når dei møter krevjande tekstar og ukjende ord og omgrep?  
 • Korleis kan de knytte arbeid med ord og omgrep til ulike undervegsvurderingar i faget?  
 • På kva måte vil de ta med erfaringane som kom fram frå utprøvinga i vidare planlegging av nye undervisningssituasjonar? 
Litteratur til vidare fordjuping:

Aukrust, V. G. (2007). “Røverkjøp” og “bra kjøp”: om språk og leseforståelse I et utvilingsperspektiv. I I. Bråten (Red.), Leseforståelse: Lesing i kunnskapssamfunnet – teori og praksis (s. 100-127). Oslo: J. W. Cappelens Forlag AS.

Bialystock, E. (2009). The good, the bad and the indifferent. Bilingualism. Language and Cognition, 12(1):3-11.

Engen, L., & Bunting, M. (2006). "Som lyn og eksplosjonar": Å utvikle ordforråd. Fagbok i bruk, 3.

Kverndokken, K. (2012). 101 måter å lese leseleksa på : om lesing, lesebestillinger og tekstvalg (Vol. nr. 188). Bergen: Fagbokforl.

Mossige, M., & Mork, S. M. (2014). Lesing i naturfag. I A. Skaftun, O. J. Solheim, & P. H. Uppstad (Red.), Leseboka: Leseopplæring i alle fag på ungdomsskolen (s. 113-130). Oslo: Cappelen Damm AS.

Niebert, K., Marsch, S. & Treagust, D. F. (2012). Understanding Needs Embodiment: A Theory-Guided Reanalysis of the Role of Metaphors and Analogies in Understanding Science. Science Education, 87(2), 224-240.

Roe, A. (2008). Lesedidaktikk: etter den første leseopplæringen: Universitetsforlaget.

Skjæveland, K. G., & Mossige, M. (2012). Læringsstrategier i flere fag. Universitet i Stavanger, Lesesenteret.

Stanovich, K. E. (1986). Matthew effects in reading: Some consequences of individual differences in the acquisition of literacy. Reading Research Quarterly, 21, 360-407.

Utdanningsdirektoratet. (2013). Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med lesing på ungdomstrinnet. Henta frå: https://www.udir.no/globalassets/upload/ungdomstrinnet/rammeverk/ungdomstrinnet_bakgrunnsdokument_lesing_vedlegg_3.pdf

Wagner, Å. K. H., & Walgermo, B. R. (2014). Flerspråklige barns språk- og leseutvikling. I F. E. Tønnesen & K. Lundetræ (Red.), Å lykke med lesing (s. 98-114). Oslo: Gyldendal akademisk.