lærere diskuterer

Undervisningsplanlegging

I denne ressursen rettes blikket mot planleggingspraksiser og hvordan læreplanen kan omsettes til praktisk undervisning der arbeid med lesing og skriving er en integrert del av undervisningen.

Ressursen har til hensikt å invitere til refleksjon rundt egen undervisningsplanlegging og skal støtte lærerne i arbeidet med å planlegge for læring. Sentralt i dette arbeidet er spørsmål som hvordan lærere kan observere tegn på forståelse hos elevene og hvordan en kan tilrettelegge for at elevene får vist sin forståelse. God undervisningsplanlegging innebærer at det er sammenheng mellom mål for undervisningen, innhold, arbeidsmåter og vurdering. Leseplanleggeren blir presentert som et didaktisk verktøy i det viktige arbeidet med undervisningsplanlegging.

  • Hvordan planlegge undervisning som kan utvikle elevenes kompetanse?
  • Hvordan bruke Leseplanleggeren i undervisningsplanleggingen?

 

Faglig ansvarlige: Ingeborg M. Berge, Unni Fuglestad og Toril Frafjord Hoem (Lesesenteret)