Gruppearbeid: Hvordan planlegge undervisning som kan utvikle elevenes kompetanse?

1. Arbeid i faggrupper i ca 15 minutter:

«Lærerens oppgave er å omsette læreplanen til praktisk undervisning i klasserommet. I planleggingen må kompetansemålene avdekkes eller operasjonaliseres. Siden forståelse er et så sentralt element i kompetansebegrepet, kan en måte å operasjonalisere kompetanse på være å føye til ...for å forstå etter kompetansemålet (Fjørtoft, 2016).»

Velg et mål i læreplanen. Identifiser mulige tema. Utforsk målet videre gjennom å føye til ... for å forstå.

Del gjerne eksempel fra de ulike fagene med hverandre i plenum, før dere arbeider videre med følgende problemstillinger:

 

2. Arbeid individuelt i ca 10 minutter:

Sentralt i kompetansebegrepet er forståelse.

  • Hva kan elever som har forståelse i ditt fag? Lag en liste som begynner med et verb.  F.eks: Elever som har forståelse kan

- forklare sammenhenger

- finne hovedideen i en tekst

- ...

Sentralt i kompetansebegrepet er at elevene skal anvende kunnskaper og ferdigheter.  Når elevene har tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og forståelse i fagene, bør de derfor få muligheten til å transformere det de har lært til en ny modalitet, f.eks omforme kunnskap fra verbaltekst til tegneserie, eller inviteres til å bruke et nytt medium, eller bygge en modell basert på ny kunnskap. På den måten får elevene anvende kunnskapen i en ny kontekst eller for et nytt formål eller for et nytt publikum. Vurderingsoppgaver som innebærer en slik transformasjon av informasjon kalles gjerne «rike vurderingsoppgaver».

  • Sett opp en liste med forslag til ulike typer «rike vurderingsoppgaver» som innebærer transformasjon av informasjon og som kan utvikle elevenes forståelse. Ta utgangspunkt i ett eller flere av fagene dine.

 

Arbeid i grupper i ca 15 minutter:

Del listene med hverandre, og lag en felles liste over mulige rike vurderingsoppgaver som kan utvikle elevenes kompetanse. Sorter gjerne oppgavene i kategorier som «skriftlige», «muntlige» og «produkt». Diskuter hvordan dere kan ta med innspillene til rike oppgaver i det videre arbeidet, enten som et delt, digitalt dokument eller som oppslag i klasse- og/eller lærerrom.