Illustrasjon av elever som sitter i gruppe

Utforskende grammatikk-undervisning i norskfaget

Grammatikk i norskfaget omfatter ulike kunnskaper og ferdigheter. Elevene skal lære å skrive rett norsk. I tillegg skal de lære å beskrive språk, og de skal utvikle et begrepsapparat for å kunne diskutere språk og grammatikk.

Et kjerneelement i norskfaget er Språket som system og mulighet og der står det: “Elevene skal utvikle kunnskaper om og et begrepsapparat for å beskrive grammatiske og estetiske sider ved språket. De skal beherske etablerte språk- og sjangernormer, og kunne leke, utforske og eksperimentere med språket på kreative måter”.

Elevene skal altså i større grad eksperimentere og bruke sin nysgjerrighet i fag. Hvilke konsekvenser får denne tenkingen for grammatikkundervisningen?

Sentrale spørsmål

  • Hvordan kan vi drive grammatikkundervisning som fremmer grammatisk forståelse?
  • Hvordan kan vi utnytte den grammatiske kunnskapen som elevene allerede har?
  • Hva innebærer det at elevene skal utvikle et metaspråk?

 

Pakken er laget av: Mari Nygård, NTNU, Marit Aasen og Monica Gundersen Mitchell, Lesesenteret, UiS.

Utforsking av bøyningsmønstre

Målet for økta er at elevene får mulighet til å oppdage at de allerede kan regler for bøying, og at ord, avhengig av ordklasse, bøyes etter et fast mønster.

50 min

Utforsking av setningsstruktur

Målet for økta er at elevene får mulighet til å oppdage at de allerede har mye kunnskap om hvordan ord kan settes sammen til setninger i eget morsmål.

49 min

Tre ulike tilnærminger til grammatikkundervisning

Målet for økta er å oppsummere og å presentere tre ulike tilnærminger til grammatikkundervisning: En deduktiv, en induktiv og en kontrastiv tilnærming.

60 min