Illustrasjon av elever som sitter i gruppe

Utforskende grammatikk-undervisning i norskfaget

Grammatikk i norskfaget omfatter ulike kunnskaper og ferdigheter. Elevene skal lære å skrive rett norsk. I tillegg skal de lære å beskrive språk, og de skal utvikle et begrepsapparat for å kunne diskutere språk og grammatikk.

Et kjerneelement i norskfaget er Språket som system og mulighet og der står det: “Elevene skal utvikle kunnskaper om og et begrepsapparat for å beskrive grammatiske og estetiske sider ved språket. De skal beherske etablerte språk- og sjangernormer, og kunne leke, utforske og eksperimentere med språket på kreative måter”.

Elevene skal altså i større grad eksperimentere og bruke sin nysgjerrighet i fag. Hvilke konsekvenser får denne tenkingen for grammatikkundervisningen?

Sentrale spørsmål

  • Hvordan kan vi drive grammatikkundervisning som fremmer grammatisk forståelse?
  • Hvordan kan vi utnytte den grammatiske kunnskapen som elevene allerede har?
  • Hva innebærer det at elevene skal utvikle et metaspråk?

 

Pakken er laget av: Mari Nygård, NTNU, Marit Aasen og Monica Gundersen Mitchell, Lesesenteret, UiS.