Prøv ut i praksis: Utforsking av setningsstruktur

La elevene utforske syntaktiske mønstre i ulike språk som er representert i klassen. Det kan gjøres på denne måten:

 1. Gi elevene en setning, for eksempel: «Jeg går på skolen hver dag». Skriv setningen på tavlen.
 2. La noen med et annet morsmål enn norsk si setningen på sitt morsmål.
 3. La eleven så oversette til norsk ord for ord, slik at syntaksen på elevens morsmål blir tydelig. Skriv dette på tavlen.
 4. Sammenlign syntaksen på de to eller flere språkene. La elevene først få snakke sammen, gjerne i grupper, om hva de ser som er likt og ulikt.
 5. La gruppene så dele i plenum det de har funnet ut. Poenget er at elevene skal oppdage at ulike språk har ulik syntaks og at det dermed er ulike regler i ulike språk.
 6. Neste steg i undervisningen vil være å introdusere og feste begreper til de oppdagelsene man har gjort, og dermed utvikle elevenes grammatiske metaspråk. Det blir lærerens oppgave å styre prosessen inn mot de begrepene og språktrekkene man har som mål at elevene skal ta med seg ut av arbeidsøkta. Hva målet er og hvilke begreper en vil innføre avhenger av klassetrinn. (Et spørsmål til elevene kan være: Hvor i setningen er verbal og subjekt plassert?)

Skriv en kort logg rett etter undervisningen der du reflekterer over gjennomføringen.

Hjelpespørsmål:

 • Hva trengte elevene støtte til?
 • Hva opplevde du fungerte?
 • Hva synes du ikke fungerte?
 • Hva lærte elevene?
 • Hva ville du gjort annerledes neste gang?

Ta vare på loggen. Den skal brukes til erfaringsdeling på neste samling.