Bruk av pakken: Utforskende grammatikkundervisning i norskfaget

Her er informasjon om kompetanseutviklingspakken «Utforskende grammatikkundervisning i norskfaget” til deg/dere som skal lede arbeidet. Du vil finne en oversikt over innholdet i pakken og viktig informasjon om gjennomføring av de ulike fagsamlingene.  

 

Fagpersoner og fagmiljø som har utviklet innholdet i denne pakka: 

Denne pakka er laget av Mari Nygård, førsteamanuensis ved NTNU, Monica Gundersen Mitchell, førsteamanuensis, Lesesenteret, UiS og Marit Aasen, universitetslektor, Lesesenteret, UiS. 

 

Forarbeid: 

Det er viktig at du/dere som skal lede arbeidet på skolen bruker tid til å bli kjent med innholdet og organisering på forhånd. Det vil da være lettere å styre tida og organisere gruppearbeid, diskusjoner og erfaringsdeling. Se mer informasjon om de enkelte øktene i oversikten nedenfor. 

 

Målgruppe:  

“Utforskende grammatikkundervisning” retter seg mot alle lærere som underviser i norsk. 

 

Organisering: 

Pakken består av i alt 4 økter, der hver økt har et tydelig mål knyttet til grammatikk. I øktene vil en veksle mellom presentasjon av faglig innhold og ulike spørsmål og diskusjoner. Det er sentralt å sette av nok tid til samtale blant deltakerne, og å tenke gjennom inndeling i grupper på forhånd.  

 

Informasjon om gjennomføring av de ulike øktene: 

Økt 1 – Utforskende grammatikkundervisning 

I den første økta er målet å inspirere til å videreutvikle grammatikkundervisningen ved å peke på hva formålet med grammatikkundervisning er.  

Dette bør lærerne få beskjed om å ta med: 

  • Skrivesaker 

Følgene dokument som må kopieres opp før økta: 

 

Økt 2 – Utforsking av bøyningsmønstre 

I den andre økta er målet å vise hvordan man i undervisningen kan gi elevene mulighet for å oppdage bøyningsmønstre. 

Dette bør lærerne få beskjed om å ta med: 

  • Skrivesaker 
  • Notatene (loggene) fra forrige oppdrag 

 

Økt 3 – Utforsking av setningsstruktur 

Den tredje økta retter oppmerksomhet mot hvordan man kan utforske språks setningsstruktur i undervisningen. 

Dette bør lærerne få beskjed om å ta med: 

  • Skrivesaker 
  • Notater (loggene) fra forrige oppdrag 

 

Økt 4 – Tre ulike tilnærminger til grammatikkundervisning 

Den fjerde og siste økta oppsummer og presenterer tre ulike tilnærminger til grammatikkundervisning. 

Dette bør lærerne få beskjed om å ta med: 

  • Skrivesaker 
  • Notater (loggene) fra forrige oppdrag 
  • Tenketeksten om grammatikkundervisning fra første økten. 

 

Generelle tips knyttet til arbeid med Språkløyper: 

Arbeidet med Språkløyper bør være forankret i lokale planer der fagsamlingene er datofestet. Tiden som er oppgitt til hvert øktelement er veiledende, og du som leder arbeidet kan gjøre lokale tilpasninger og utvalg. Når det er lagt opp til samtaler i grupper anbefaler vi mellom 3 og 5 deltakere i gruppene. 

De fleste øktene munner ut i oppgaver eller forslag til utprøvinger i egen praksis, og det er viktig at det er nok tid til å gjennomføre disse. Vi anbefaler derfor omtrent en økt i måneden. Vurder hvordan oppgavene kan tilpasses den lokale konteksten på en god måte, i hvilken periode opplegget skal planlegges og gjennomføres. Før en går i gang med nytt fagstoff i ei ny økt er det viktig at lærerne får tid til å reflektere over og dele erfaringer fra oppdraget som er gjort. Det bør settes av omtrent 60 minutt til gjennomgang av en ny økt. 

Vi ser det som svært viktig at det blir satt av nok tid til å gjennomføre refleksjonsoppgavene og oppdraget. Vi lærer ved å prøve ut, samtale, tenke, drøfte og reflektere. I Språkløyper ønsker vi å skape rom for refleksjon gjennom faglige diskusjoner rundt egen og andres praksis. Det handler om å øve opp et analytisk blikk, der en spør hverandre «hva gjør vi, og hvorfor gjør vi det?».