Forslag til videre arbeid: Lekser og foreldresamarbeid

I denne ressursen finner dere to ulike alternative oppgaver til videre arbeid med lekse-diskusjonen. Dere kan gjøre begge oppgavene eller en av dem.

Alternativ 1: 

Dere skal i felleskap vurdere skolens egne planer for lekser. Om skolen ikke har en egen plan der lekser står oppgitt, kan dere bruke vedlagt plan fra Rissaskolen eller Oltedal skole (se vedlegg under Ressurser).

Se på en plan i felleskap og vurder følgende punkter, og drøft eventeuelle behov for utbedringer eller endringer. Diskuter først i små grupper, og del så i plenum.  

  • Oppgis hensikten med leksene?
  • Tas det hensyn til elevenes ulike mestringsnivå?
  • Synliggjøres forventninger og rolleavklaringer mellom skole og foreldre på en god måte? I det hele tatt?
  • Er planene for detaljerte eller for generelle?

Alternativ 2:

Gjennomfør et tekstseminar knyttet en eller begge av disse tekstene som omhandler lekser. 

Tekster: 

”Ikke lekser, men feil lekser er problemet” (forskning.no)

Fremgangsmåte: 

Individuelt:

  • Les tekstene, og let etter punkter du opplever som relevante for din praksis knyttet til lekser.  

I små grupper:

  • Del hva dere opplevde som relevant i tekstene, og diskuter hvor dere ser muligheter for forbedringer eller justeringer i skolens leksepraksis.

I plenum: 

  • Oppsummer sentrale punkter som ble diskutert i de enkelte gruppene.