Gutt sett bakfra som leser

Leseflyt

Å lese med flyt vil si å gjenkjenne ordene i en tekst så effektivt at en klarer å konstruere sammenhenger og mening i teksten uten å bli hindret av skriften. Forsking viser at leseflyt er viktig for leseforståelsen og at automatisert ordgjenkjenning er en viktig faktor når det gjelder leseforståelse langt opp på mellomtrinnet.

Gjennom arbeidet med denne pakken vil du som lærer få innblikk i hva en forstår med leseflyt. Du vil få innsikt i hvordan du, på en enkel måte, kan få et inntrykk av elevens leseferdigheter ved å observere ordgjenkjenningsferdigheter og leseflyt når han/hun leser en ukjent tekst høyt for deg. Du vil også få se eksempler på hvordan du i undervisningen kan fremme elevers ordlesing og leseflyt gjennom det daglige tekstarbeidet i alle fag.

Sentrale spørsmål:

  • Hva er leseflyt?
     
  • Kan leseflyt si oss noe om elevers leseferdigheter?
     
  • Hvordan arbeide med leseflyt som en naturlig del av det daglige tekstarbeidet i alle fag?

 

Pakken er utviklet av: Linda Refvik og Margunn Mossige ved Lesesenteret.