Lærer står over jente som skriver

På sporet – tidlige intensive tiltak

På sporet er et intensivt tiltak for elever som står i fare for å utvikle vansker med lesing og skriving.

Flere studier både nasjonalt og internasjonalt viser at elever som sliter med å komme i gang med lesing det første året på skolen har høy risiko for å streve med lesing senere i skoleløpet også. Forskningen viser også at elever med lese- og skrivevansker har bedre utbytte av tidlige tiltak enn av seinere tiltak.  Forskningsprosjektet På sporet, har gjennom flere år undersøkt hvordan vi bedre kan forebygge lese- og skrivevansker på barnetrinnet.  På sporet har utviklet verktøy og materiell som lærere kan ta i bruk i tidlige tiltak rettet mot elever som kan stå i fare for å utvikle lese- og skrivevansker.

Opplegget er sentrert rundt fire økter (etter introduksjonsøkta) som inngår i en større helhet; ABC, veileda lesing, skriving og høytlesing.

Formålet med På Sporet er at elever som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker skal identifiseres og få hjelp så tidlig som mulig. Et viktig moment er at elevene får hjelp før de selv opplever nederlag, redusert motivasjon og lavere tiltro til egne ferdigheter. På Sporet baserer seg derfor på at elevene blir identifisert tidlig i første klasse.

Til På sporet har Lesesenteret utviklet "Skolestart", en app som er beregnet til å få kunnskap om elevens skriftspråkrelaterte ferdigheter i starten av 1.trinn. Det vil være nyttig å bruke denne appen som en del av kartleggingen i starten av første klasse, og før På sporet tas i bruk. Vi anbefaler at På sporet tas i bruk etter høstferien. App og andre ressurser finnes på På sporets nettside.

Sentrale spørsmål

  • Hvorfor tidlige tiltak?
  • Hva betyr det at opplæringen er intensiv?
  • Hva vil det si at leseopplæringen er helhetlig?
  • Hvordan vet vi om en elev står i fare for å bli hengende etter i lese- og skriveutviklingen?
  • Hva er egnet opplæring for elever som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker?

 

Ressursen er laget av: Inga Kjerstin Birkedal, Linda Refvik, Per Henning Uppstad og Bente Rigmor Walgermo, Lesesenteret.

ABC

Økta viser hvordan du som lærer kan bruke det digitale læringsspillet GraphoGame som en del av enhelhetlig tilnærming til lese- og skriveopplæringen. Hensikten med spillet er å trene på koblingen mellom bokstav og bokstavlyd og ordlesing.

33 min

Les

Økta viser hvordan du som lærer kan legge til rette for veiledet lesing som metode for å fremme elevenes leseferdighet.

22 min

Skriv

Økat er å vise hvordan du som lærer kan arbeide med å styrke elevenes kobling mellom lyd og bokstav gjennom skriving, og gi elevene mulighet til å utvikle seg skriftlig.

37 min

Forstå

Økta viser hvordan høytlesing kan brukes for å øve på enkle leseforståelsesstrategier og vokabular.

27 min